Publicerad: 17 juni 2020

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Sveriges regioner har sedan 2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Ny webbplats för kunskapsstyrning

I juni 2020 startades webbplatsen kunskapsstyrningvard.se för arbetet med kunskapsstyrning. Syftet med webbplatsen är att bidra till målen med kunskapsstyrning om en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
På den nya webbplatsen finns information och stöd inom områdena kunskapsstöd, uppföljning och analys och verksamhetsutveckling. Där finns även information om de nationella programområdenas och nationella samverkansgruppernas arbete, samt om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Kunskapsstyrningvard.se

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Staten och SKR har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för ett antal sjukdomsområden. Vårdförloppen syftar till att skapa en jämlik vård med hög kvalitet i hela landet. Arbetet med vårdförloppen ska utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och baseras på bästa tillgängliga kunskap. Införande av vårdförlopp kommer att ske successivt i regionerna med början 2020.

Mer information om vårdförlopp

Vad är kunskapsstyrning?

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Kunskapsstyrningens tre delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap.

Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda. Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården.

Vision

Visionen för det gemensamma arbetet med kunskapsstyrning är "Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika".

Nationell stödfunktion

Vid SKR finns den nationella stödfunktionen kunskapsstyrningssystemet. Stödfunktionens övergripande uppdrag är att:

 • bidra till ett likartat arbetssätt inom strukturen
 • säkra strukturens inre samverkan
 • stödja samverkansgrupperna och beredningsgruppen
 • skapa mötesplatser och tillhandhålla plattform för informationsspridning
 • vara ett administrativt stöd till styrgruppen, inklusive en sekreterarfunktion
 • hantera processen för verksamhetsplan och budget
 • säkra SKR-representation där det bör/ska finnas
 • bidra med kompetens i drift, förvaltning och utveckling inom de olika program- och samverkansområdena
 • strategiskt och operativt kommunikationsstöd.

Informationsansvarig

 • Marie Lawrence
  Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!