Publicerad: 2 april 2020

SKR:s arbete med folkhälsa

Folkhälsofrågor är tvärsektoriella och har bäring på många av SKR:s verksamhetsområden. Utgångspunkt för SKR:s folkhälsoarbete är förbundets inriktningsdokument och mål.

Målområden

  • SKR ska verka för att kommuner och regioner arbetar för att uppnå målet om att sluta folkhälsoklyftan inom en generation.
  • SKR ska verka för att kommunerna och regionerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att stärka social hållbarhet och minska skillnader i hälsa.

Tillsammans gör vi folkhälsan mer jämlik

I Sverige har folkhälsan utvecklats positivt under många år. Vår utbildningsnivå och vår livslängd har ökat, vi är produktiva och aktiva längre i livet än tidigare generationer. Färre dör i tidig ålder. Framstegen har skett mycket tack vare breda samarbeten och enträget vardagsarbete i kommuner och regioner.

SKR:s folkhälsoarbete ska verka för jämlika och jämställda välfärdstjänster som når alla invånare. För att fullgöra sin uppgift att bidra till invånarnas trygghet och välfärd bidrar vi till bättre förutsättningar för kommuner och regioner att ständigt förnya och anpassa verksamheten till nya förutsättningar.

Samverkan är en förutsättning

Samverkan är en förutsättning för ett hållbart och mer effektivt folkhälsoarbete. Därför arbetar SKR för att underlätta och öka samverkan mellan kommuner och regioner och andra aktörer. Vi erbjuder mötesplatser, där politiker och tjänstemän i kommuner och regioner kan mötas både i verkligheten och i den digitala världen.

Vi driver medlemmarnas frågor

Informationen och kunskapen använder vi för att påverka påverkarna och driva våra medlemmars frågor och krav i nationella sammanhang, vid förhandlingsborden och i media. Vi ger råd och stöd, och gör aktuell forskning användbar för alla som vill arbeta med effektivt och långsiktigt folkhälsoarbete.

Minskade skillnader i hälsa

Utgångspunkt för SKR:s arbete för att minska folkhälsoklyftan är de sju grundläggande förutsättningar, nio åtgärdsområden och ett antal åtgärder som SKR bedömer är centrala för att minska hälsoskillnaderna i samhället. Detta beskrivs i rapporten Minskade hälsoskillnader - ett gemensamt ansvar där uppmaningen riktas till såväl kommuner och regioner som till den statliga nivån.

Rapporten Minskade hälsoskillnader - ett gemensamt ansvar

SKR har även tagit fram underlagsrapporten ”Minska folkhälsoklyftan – åtgärder för minskade skillnader i hälsa” där 54 åtgärder som är viktiga för minskade hälsoskillnader i samhället finns sammanställda. Den riktar fokus på den roll som regeringen och de statliga myndigheterna kan spela för att skapa förutsättningar för kommuner och regioner att agera för minskade hälsoskillnader.

Underlagsrapport med fler exempel på åtgärder för minskade skillnader i hälsa

Folkhälsopolitik

SKR:s folkhälsoarbete vilar på det nationella målet för folkhälsopolitiken om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Den nationella folkhälsopolitiken är vägledande för kommuner och regioner och SKR bedriver påverkansarbete för att folkhälsopolitiken ska göras relevant för kommuner och regioner och därmed underlätta genomförandet av åtgärder för att nå målet. Kommuner och regioner använder målområdena som underlag för analys och diskussioner för prioriteringar och för sortering av mål. SKR verkar för att den nationella politiken i högre grad ska bidra till en god och jämlik hälsa. SKR:s uppdrag är att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre

Folkhälsopolitik, Regeringen

Folkhälsopolitik, Folkhälsomyndigheten

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Filippa Myrbäck
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!