Publicerad: 14 april 2020

Ett rökfritt Sverige 2025

SKR har beslutat att ställa sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025. Detta innebär att rökningen i befolkningen ska minska till mindre än fem procent. Även majoriteten av Sveriges regioner har ställt sig bakom målet och flera kommuner börjar nu att ansluta sig.

Det behövs en mängd olika åtgärder för att nå målet. SKR kommer i första hand verka för att de myndigheter som har ett ansvar för tobaksprevention, tobaksavvänjning och tillsyn utarbetar strategier och stödmaterial tillsammans med kommuner och regioner.

Tobaksförebyggande arbete för långsamt

Rökningen beräknas var den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död och en av orsakerna till den ojämlika hälsan i samhället. Trots ökande kunskaper om orsakssamband och effektiva motåtgärder går det tobaksförebyggande arbetet allt för långsamt.
WHO:s tobakskonvention, ratificerad av Sverige 2005, innehåller den breda åtgärdspanel som krävs för en varaktig minskning av rökningen och därmed en minskad sjukdomsbörda för samhället.

Måldatum för rökstopp i flera länder

Några länder har, med stöd av Tobakskonventionen och i politiska beslut, preciserat ett måldatum för när tobaksrökningen ska ha minskat till ”noll eller nära noll”. Exempel på sådana länder är Nya Zeeland (2025), Skottland (2034) och Finland (2040). I samband med den svenska regeringens beslut om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken 2016-2020, ställde sig regeringen bakom att nå ett rökfritt Sverige år 2025, vilket innebär att färre än fem procent i befolkningen ska röka.

Rökfritt Sverige 2025

I Sverige har den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta tagit initiativ till en svensk version av Tobacco Endgame: Rökfritt Sverige 2025, för att flera organisationer, kommuner, regioner och myndigheter ska ha en gemensam målsättning och på så sätt minska rökningen, dess skadeeffekter och dödligheten i befolkningen. I september 2016 hade 116 organisationer ställt sig bakom Tobacco Endgame, varav 13 regioneroch 10 kommuner.

Samverkan för effektiva åtgärder mot tobak

En förutsättning för kommuner och regioner att genomföra effektiva åtgärder är att de får stöd av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och organisationer i tobaksarbetet som en del av en samlad strategi för alkohol, narkotika, doping och tobakspolitik 2016-2020. SKR:s intressebevakning bör därför inriktas på att metoder, material och andra förutsättningar för att åstadkomma målet om ett rökfritt Sverige 2025, utarbetas av myndigheter och organisationer.

Vidare bör det anpassas till nationella och lokala förutsättningar, samt tillgängliggöras för kommuner och regioner.

Underlag för SKR:s styrelsebeslut om ett rökfritt Sverige 2025 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Filippa Myrbäck
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!