Publicerad: 15 maj 2020

Begränsa rökning - för en jämlik och bättre folkhälsa

SKR är positiva till att ta ytterligare ett steg mot ett minskat tobaksbruk och bestämmelserna om e-cigaretter. Det kommer att påverka hälsan i befolkningen, främst i de grupper där man röker mest.

SKR har besvarat utredningen SOU 2016:14 ”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk” samt promemorian ”Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelse om e-cigaretter” som är ute på remissbehandling.

Fler rökfria utemiljöer

Utredningen ”En översyn av tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk” som är en översyn av tobakslagen, föreslår bland annat flera rökfria miljöer som uteserveringar, idrottsanläggningar och entréer dit allmänheten har tillträde. Vidare föreslås att marknadsföringen på försäljningsställen för både cigaretter och snus begränsas ytterligare.  Det föreslås också en lag som reglerar elektroniska cigaretter, ett område som tidigare har varit helt oreglerat.

För kort tid för beslut om lagar

SKR är däremot kritiska till det alltför tidiga ikraftträdande av båda lagarna. SKR påtalar också risken för att det är svårt för kommunerna att bedriva tillsyn över alla delar i lagförslaget samt att det inte går att ta ut tillsynsavgifter som täcker kostnaderna.

Till remissvaret En översyn av tobakslagen

Ett rökfritt Sverige 2025

SKR har beslutat att ställa sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025. Detta innebär att rökningen i befolkningen ska minska till mindre än fem procent. Även majoriteten av Sveriges regioner har ställt sig bakom målet och flera kommuner börjar nu att ansluta sig.

Det behövs en mängd olika åtgärder för att nå målet. SKR kommer i första hand verka för att de myndigheter som har ett ansvar för tobaksprevention, tobaksavvänjning och tillsyn utarbetar strategier och stödmaterial tillsammans med kommuner och regioner.

Underlag för SKR:s styrelsebeslut om ett rökfritt Sverige 2025 (PDF, nytt fönster)

Rapport om tobaksarbetet i kommuner och regioner

Utöver att SKR har svarat på en remiss har det tagits fram en rapport om hur tobaksarbetet ser ut i kommuner och regioner. Med denna rapport vill Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ge en aktuell bild av vad kommuner, regioner och myndigheter idag gör inom området tobaksprevention. Det kan sedan bidra till att se vilka ytterligare insatser som behöver göras så väl på nationell nivå som i kommuner och regioner.

Rapport: Tobaksprevention i kommuner och regioner

Informationsansvarig

  • Filippa Myrbäck
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!