Publicerad: 29 november 2019

Sök orsaker

För att kunna fördjupa analysen är nästa steg att identifiera möjliga orsaker till resultaten i Öppna jämförelser eller annan folkhälsodata och på så sätt komma fram till hur resultaten kan förbättras.

Styrsnurren uppföljning analys steg 3

Att söka och förstå bakomliggande orsaker till positiva och negativa resultat är ett avgörande steg för att lyckas i det fortsatta arbetet. Det krävs både kunskap kring hur orsakssamband kan hittas och avsatt tid för att titta på fördjupad statistik. Det bör ske i dialog med personer med olika kompetenser för att skapa ett så bra kunskapsunderlag som möjligt. Utgå från de indikatorer ni valt att fokusera på då ni analyserar vidare. Genom att bena upp vad ett problem beror på kan du få förändrings- och förbättringsidéer.

Ta hänsyn till strukturella förutsättningar och processer i den egna organisationen.

Jämföra med liknande kommuner storlek, grupp eller socioekonomi

Presentation av folkhälsostatistik utgår ofta från att län eller kommuner är jämförbara, att alla har lika chanser att visa goda eller dåliga resultat. Många indikatorer och resultat inom folkhälsa har ett starkt samband med socioekonomiska faktorer såsom utbildningsnivå, inkomst etcetera.

 • Ett dilemma är att vissa indikatorers resultat inte finns på sådant sätt att man kan ta fram dessa socioekonomiska förhållandena på individnivå och koppla dessa till resultatet.
 • Ett annat dilemma är att då de socioekonomiska förhållandena kan kopplas till resultatet är underlaget för litet för att kunna redovisa det på kommunnivå, endast på regionnivå.

Tidigare fanns ett analysverktyg som satte resultat i relation till socioekonomiska förutsättningar. Det har nu ersatts med en jämförelsefunktion i Kolada.se. När du väljer ”visa jämförelse” (symbolen med staplar) eller ”visa trend” (symbolen med linjediagram) så har du möjlighet att välja liknande kommuner socioekonomi i rullisten som kommer fram ovanför staplar/diagram.

I Kolada kan du även jämföra din kommun med andra kommuner utifrån liknande befolkningsstorlek eller kommungrupp.

Hitta ÖJ folkhälsa i Kolada, kort informationsfilm

Kolada ÖJ Folkhälsa för kommuner

Nyansera socioekonomisk jämförelse utifrån Sociala kompassen folkhälsa – komplement till Kommunrapporterna

I kommunrapporternas diagram visas kommunens resultat i relation till det genomsnittliga resultatet för de kommuner som hade en liknande socioekonomisk struktur.

Kommunrapporterna – Kommunikation och dialog

För att ytterligare komplettera och nyansera bilden av socioekonomiska förhållanden i olika kommuner finns en Social kompass framtagen – en bild för varje indikator med alla kommuner presenterade utifrån socioekonomiska förhållanden samt färgmarkerade utifrån rangordnat resultat (på samma sätt som i Kolada). Det vill säga, varje indikator (ex självskattad hälsa) har en bild (social kompass) med samtliga kommuner. Du hittar din kommun på samma plats i kompassen på samtliga bilder – men färgsymbolen varierar på bilderna utifrån att färgen visar kommunens resultat för den indikator som visas på bilden. Grön färg betyder att kommunvärdet på nyckeltalet indikatorn hör till de 25 procent av kommunerna med bäst värde i förhållande till de andra kommunerna. Röd färg får de 25 procent av kommunerna med sämst värde i förhållande till de andra kommunerna, och gul färg får de 50 procent av kommunerna som ligger mitt emellan. Då någon kommun saknar färgmarkering betyder det att det saknas resultat för den kommunen. Dessa bilder ger uppslag till nya frågeställningar:

 • Vilken färg har andra närliggande kommuner (utifrån ex självskattad hälsa)?
 • Vad sticker ut? Vad kan skillnaderna bero på?

Sociala kompassen - folkhälsa (PDF, nytt fönster)

Sociala kompassen - vad den är och hur den är framtagen

Ytterligare frågor att diskutera

Nedan finns exempel på frågor ni kan diskutera tillsammans med personer som har olika kompetenser.

 • Finns en målnivå för indikatorn i din organisation eller på nationell nivå? Vad är rimligt att uppnå? Gör gärna en grundlig avvikelseanalys för att förstå förekommande avvikelser från mål för att kunna vidta rätt åtgärd (se nedan).
 • Hur har utvecklingen över tid sett ut i vår organisation respektive på nationell nivå? Granska gärna utvecklingen för olika grupper i befolkningen, exempelvis kvinnor och män med olika utbildning, inkomst, åldrar eller funktionalitet.
 • Vilka indikatorer är nära relaterade? Visar de samma riktning och utveckling? Exempelvis stillasittande, fysisk aktivitet, fetma, hjärtinfarkt.
 • Varför ser det ut såhär? Använd gärna metoden 5 Varför”. När ni fått fram ett möjligt svar – ställ frågan varför igen och igen för att hitta konkreta påverkbara orsaker. Det finns en mängd olika orsaker till avvikelser, ex: 
  - Faktorer i omvärlden – ex lagstiftning, befolkning, arbetsmarknad etc. 
  - Olikheter bland brukare/patienter/elever – ex olika behov, önskemål, förväntningar
  - Olikheter gällande förvaltning/ enhet – ex styrning, organisation, ambitionsnivå, kompetens, arbetssätt, kultur, etc.
 • Finns det goda exempel från liknande kommuner eller regioner som kan inspirera det egna förbättringsarbetet?

Förslag på arbete med komplettering av egna data, statistik och pågående arbeten

På Centrum för utveckling och förbättringsarbete, Qulturum, i Region Jönköpings län finns fler verktyg du kan använda för att arbeta vidare med detta.

Fiskbensdiagram, bena ut orsaker till ett problem (Region Jönköpings län)

Påverkansanalys,  drivkraftsanalys (Region Jönköpings län)

Gör gärna en grundlig avvikelseanalys för att förstå de avvikelser från mål som visas för att kunna vidta rätt åtgärd. Du kan ta hjälp av skrifterna nedan från Rådet för främjande av kommunala analyser, varav den översta beskriver erfarenheter från ett projekt med inriktning på avvikelseanalys.

Analysera med nyckeltal, RKA

Nyckeltal som spelar roll, RKA (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Elisabeth Skoog Garås
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!