Publicerad: 19 augusti 2019

Tips för att involvera kompetenser i analysarbetet

Det är många kompetenser, nyckelpersoner och verksamheter som behövs i analys- respektive förbättringsarbetet eftersom folkhälsan påverkas av en mängd olika faktorer.

I både analys- och förbättringsarbetet är det bra att involvera kompetenser från olika verksamheter. Med en bredare delaktighet kan kompetenser tas tillvara och de olika verksamheternas fokus berika diskussionerna. Kanske finns det befintliga samverkans- eller arbetsgrupper där dessa frågor passar som kan utgöra en bra plattform för diskussion? Till exempel en folkhälsogrupp, välfärdsgrupp, hållbarhetsgrupp, jämställdhetsgrupp, regional utvecklingsgrupp eller statistikgrupp.

Analysarbetet som ska göras av samverkans- eller arbetsgruppen bör i huvudsak vara kopplat till budgetcykeln. Viktiga steg i uppföljningen är årsbokslut, delårsbokslut, tertialrapporter och månadsuppföljningar.

Du kan exempelvis kontakta sakkunniga inom olika förvaltningar och verksamheter inom såväl kommunen, regionen, primärvården, Länsstyrelsen, FoU, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, samordningsförbund eller kyrkan. Sakkunniga personer kan vara verksamhetsansvariga, kvalitetsansvariga, planerare, stadsdelsutvecklare, trygghetssamordnare, miljöutvecklare, verksamhetsutvecklare, verksamhetskontrollers, utvecklingsledare, statistiker, ekonomer, kontaktpersoner för andra Öppna jämförelser med flera.

Fler tips kring komplettering av egna data och pågående arbete

Om du planerar en ny undersökning och uppföljning är det bra att involvera de olika kompetenserna redan i planeringsskedet. På så sätt har du lagt upp för att få med viktiga aspekter från början. Det kan röra diskussioner om hur en hög svarsfrekvens ska uppnås, hur referensgrupper ska involveras och så vidare.

Bilda en tillfällig arbetsgrupp

Om det inte finns någon passande samverkans- eller arbetsgrupp kan det vara en bra idé att skapa en tillfällig arbetsgrupp. Det är i stå fall bra om dessa personer har:

  • olika kompetenser och perspektiv.
  • koppling till olika ledningsgrupper.
  • förmåga, mandat och tidsutrymme till att analysera resultat och eventuellt andra aktiviteter.
  • koppling till verksamheter med kännedom och möjligheter till att föreslå förändringar av arbetssätt.

För att optimera inkluderingen av alla gruppers intressen i reflektionen kan det vara bra att även de som deltar i dialogen har en bredd i avseende på exempelvis etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionalitet. Detta är något som kan beaktas i sammansättningen av gruppen som förstås påverkas av personalsammansättningen i organisationen.

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!