Publicerad: 24 februari 2020

Komplettera med egna data och tidigare eller pågående arbeten

Resultaten från Öppna jämförelser folkhälsa behöver ibland kompletteras med annan information för att du ska kunna göra bra analyser. Här finns exempel på var du kan hitta statistik och hur du kan komplettera med redan pågående arbeten.

Öppna jämförelser innehåller statistik som är åtkomlig för alla. Kommuner och regioner kan ha en mängd annan statistik som har bäring på indikatorerna från Öppna jämförelser, men som inte samlas in nationellt.

Det pågår också olika lokala och regionala arbeten som kan vara bra att känna till vid analysarbetet. Ta gärna hjälp av dina kollegor, utvecklare och chefer inom olika verksamheter i kommunen eller regionen.

Kompletterande statistik

Här är exempel på olika statistikkällor som kan komplettera resultaten från Öppna jämförelser.

Kompletterande data från Kolada – Jämföraren

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns totalt 5000 nyckeltal. Dessa finns visualiserade i jämföraren genom färdiga vyer och urval, en överblick över intressanta data om:

 • kommunen/eller dess verksamheter. Exempelvis övergripande översikt, flikar för hållbar utveckling), förskola, grundskola, omsorg, fritid, etc
 • regionerna primärvård, somatisk vård, kollektivtrafik, etc.

Du väljer själv hur djupt du vill visa data genom att veckla ut/in med pilar för underliggande data.

Kolada

Egna undersökningar

Många kommuner och regioner gör egna brukar- och patientundersökningar, elevenkäter, trygghetsundersökningar, ungdomsenkäter och så vidare. Gör en invärldsspaning - vilka av dessa resultat kan bidra till att förstå resultaten inom öppna jämförelserna? Det finns en mängd data som av inte finns tillgänglig för användning eller av olika anledningar valdes bort i Öppna jämförelser folkhälsa.

Mer om de indikatorer som valdes bort och varför kan du läsa om i länken nedan. Kanske finns fullständig data för kommunen eller regionen du är intresserad av men inte för andra?

Lista över bortvalda indikatorer samt angiven orsak (Excel, nytt fönster)

Andra Öppna jämförelser

Det finns många Öppna jämförelser inom exempelvis grundskola, trygghet, hälso- och sjukvård, jämlik vård, stöd till brottsoffer med flera. Dessa öppna jämförelser innehåller andra indikatorer som kan bidra till att bredda din analys.

Andra öppna jämförelser

Andra resultat på lokal och regional nivå

Det kan finnas användbar regional och lokal data som är sammanställda i din organisations styrkort och uppföljningssystem. Folkhälsomyndigheten sammanställer färdiga tabeller och diagram för ett urval av den statistik som finns i databasen Folkhälsodata.

Faktablad med resultat från regional och lokal nivå - Folkhälsomyndigheten

Databas - Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens statistikprodukter

På Folkhälsomyndighetens webbsida finns flera olika möjligheter till fördjupad kunskap och möjligheter att hämta statistik.

Om folkhälsans utveckling för olika grupper, kön, ålder, utlandsfödda eller socioekonomi (utbildningsbakgrund) samt för olika regioner.

Folkhälsans utveckling

Interaktiva faktablad som visar till exempel folkmängd, hälsa, valdeltagande, utbildning etc för vald kommun.

Kommunfakta

Statistikdatabaser med olika inriktningar.

Utifrån folkhälsopolitiken – tidigare målområden Folkhälsodata
Nationella folkhälsoenkätet - folkhälsodata

Folkhälsostudio - Interaktivt visualiseringsverktyg för att analysera data

Breddat mått på regional utveckling – BRP +

Tillväxtverket och Reglab har utvecklat BRP+, ett breddat mått på hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner.

BRP+ (öppnas i exempelvis Chrome)

Nationella och internationella trender

I rapporten Öppna jämförelser folkhälsa redovisas vissa trender i de övergripande texterna för respektive indikator vilka du kan dra nytta av i analysarbetet även om lokala data saknas. Du kan även hitta intressanta regionala data från OECD på deras sida om ”regional well-being” eller intressanta resultat inom folkhälsa i de nordiska länderna på Nordic statistic database som Nordiska ministerrådet finansierat.

OECD Regional Well-Being

Nordic statistic database

Pågående arbete

Ett sätt att gemensamt få en bild av redan pågående arbete i ordinarie verksamhet eller förbättringsarbete är att samla personer och ha ett erfarenhetsutbyte på ett systematiskt sätt. Det handlar om att se vad som redan görs främjande, förebyggande eller åtgärdande och på vilket sätt: individuellt, i grupp eller på befolkningsnivå. Använd gärna nedanstående matris för att dels få en samlad bild, men också gemensamt se vad som saknas – var finns behoven. Detta görs för att komma närmare förslag till åtgärder. Mallen – matrisen innehåller en kort beskrivning hur den kan användas.

 • Några frågor som kan diskuteras: Vilka utvecklingsarbeten eller förbättringsarbeten pågår redan?
 • Vilka tidigare arbeten har avslutats och vilka erfarenheter finns därifrån?
 • Vilka utvecklingsarbeten finns för närvarande inom ordinarie verksamhet?
 • Vilket arbetssätt används – hälsofrämjande, förebyggande eller åtgärdande/behandling av problem?
 • På vilket nivå sker arbetet – individ-, grupp- eller samhällsnivå?
 • Vilka nås i befolkningen? De som redan har kontakt med kommunen eller landstinget/regionen, yngre, de som arbetar, äldre, vissa stadsdelar, de som talar och läser svenska och så vidare?

Mall: Matris pågående arbete (Word, nytt fönster)

Informationsansvarig

 • Elisabeth Skoog Garås
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!