Publicerad: 29 november 2019

Dra slutsatser

Genom att avsätta tid för gemensam reflektion kan ni få större förståelse för varför resultaten ser ut som de gör och dra slutsatser därefter. Detta ger en gemensam kunskap att bygga vidare på.

I en dialog mellan personer med skilda kompetenser och erfarenheter skapas goda möjligheter för reflektion. Genom att ta tillvara på olikheter i kunskap, värderingar och bakomliggande föreställningar kan de olika personerna komplettera varandra och uppmuntras till kritiskt tänkande. På så sätt kan förståelsen för resultaten bli större och förbättringsarbetet karaktäriseras av bättre planering, mer medvetet handlande samt hög grad av förankring och underbyggnad i verksamheten.

Tillsammans kan ni sammanfatta de orsaker till problem som identifierats i de föregående stegen och fundera på hur dom kan rättas till.

Dokumentera gärna det ni kommer fram till.

Stöd för dokumentation: A3-formuläret – förbättringsarbetet sammanfattat på en sida, Qulturum

Metod för att identifiera organisationens förändringsbenägenhet

Under den gemensamma reflektionen eller innan ni påbörjar förändringsarbetet kan det vara bra att fundera på hur förändringsbenägen och därmed hur redo kommunen eller regionen är när det gäller att utveckla ett nytt arbetssätt inom de delar ni prioriterat.

Community Readiness Modell (CRM) är en metod för att identifiera och bedöma detta på ett systematiskt sätt genom intervjuer av nyckelpersoner. Ni kan modifiera metoden för att använda den under den gemensamma reflektionen. Fundera gärna på de sex frågeområdena inom CRM och föreställ er tillsammans vilket ”trappsteg” kommunen eller regionen befinner sig på i ett specifikt förbättringsarbete.

Genom att bedöma vilket trappsteg organisationen befinner sig på kan ni lättare hitta de strategier som behövs för just er organisation. Exempelvis kan det vara svårt att implementera ett nytt arbetssätt (eller en ny metod) om organisationen befinner sig på trappsteg 1-3 medan det kan vara att slå in öppna dörrar att informera om en fråga som redan befinner sig på de högsta trappstegen.

CRM:s sex frågeområden

  • Vilka är organisationens nuvarande insatser.
  • Hur är organisationens kännedom om nuvarande insatser.
  • Finns tydligt ledarskap inom området.
  • Hur är frågans ställning i organisationen.
  • Har kommun- och landstingsinvånare kunskap om problemet,
  • Finns det resurser relaterade till frågan.

Trappstegen inom CRM

Dra slutsatser i analysarbetet folkhälsa öppna jämförelser 

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!