Publicerad: 29 november 2019

Planering, styrning och ledning inom folkhälsa

En framgångsfaktor för förbättrad folkhälsa är att folkhälsofrågorna ingår i ordinarie styr- och ledningsstrukturer. Att resultat, analys och förslag på åtgärder integreras i dessa är därför ett viktigt nästa steg.

Planering kring öppna jämförelser folkhälsa verktygslåda

Det är de förtroendevaldas uppgift att på övergripande nivå formulera kortsiktiga och långsiktiga mål som anger vilka tjänster som ska levereras till medborgarna. Inför detta arbete kan tjänstemännen bidra med viktiga underlag.

Finns det en vision och strategiska dokument och/eller nationell lagstiftning att ta hänsyn till för förbättrad folkhälsa? Finns det en omvärldsanalys och hur beaktas olika grupper i befolkningen i analysen? Målen utformas sedan efter vad medborgarna kan förvänta sig av den service och de tjänster som organisationen levererar.

Stöd för att planeringsförutsättningar och omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning - 13 trender fram mot år 2030, material inkl. film

Omvärldsbevakning inom bla folkhälsa - Utan spaning – ingen aning (PDF, nytt fönster)

Som en hjälp i ditt arbete med att utveckla kvalitet, mål och resultat finns det olika vägledningar och stöd.

Hälsa i alla politikområden

Kommuner och regioner är centrala aktörer för att förbättra folkhälsan, eftersom de i sina olika kärnuppdrag ansvarar för merparten av de välfärdstjänster som påverkar befolkningens hälsa genom hela livet. Det ligger också i sektorernas eget intresse att arbeta för en god och jämlik hälsa, eftersom en friskare befolkning kommer att ha en positiv effekt på deras kärnuppdrag, syften och mål. Med andra ord, det ger goda skäl att tänka in hälsa i alla politiska områden.

Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt och minskade hälsoskillnader. Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ansvarar gemensamt för mötesplatsen. Mötesplatsens konferenser har haft olika teman – bl. a. styrning och ledning – allt finns på mötesplatsens webbsida under dokumentation. Även programförklaringen innehåller vikten av att integrera frågorna i alla politikområden.

Mötesplats social hållbarhet

På nordiska folkhälsokonferensen 2014 i Trondheim utformades ett gemensamt folkhälsodokument med ett nordiskt perspektiv på nationellt och globalt folkhälsoarbete. Särskilt viktigt blir att möta utmaningar som att minska hälsoskillnaderna och att arbeta efter WHO Europas ramverk för hälsa genom Health 2020. Hälsa i alla politikområden är en bärande ingrediens i dokumentet.

Trondheimsdeklarationen (svenska)

Jämlik styrning och ledning

Vägledning för jämlik styrning och ledning beskriver hur en organisation kan utveckla sitt övergripande styr- och ledningssystem för att erbjuda mer jämlika välfärdstjänster inom exempelvis hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten.  

Göra jämlikt är att göra skillnad - vägledning för jämlik ledning och styrning

Vägledning - ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Att lyckas med folkhälsoarbete

Ett verktyg som visat sig värdefullt för att stödja kvaliteten i såväl enklare som mer komplexa folkhälsoprojekt finns i finns i skriften Att lyckas med folkhälsoprojekt. Genom att ta ställning till de frågor som ställs i verktyget ökar förutsättningarna för att målen uppfylls, att en löpande uppföljning genomförs och att kunskapen och kvaliteten utvecklas.

Att lyckas med folkhälsoprojekt, skrift

Stöd för arbete med mål och resultat

Mål och resultat, att utveckla mål och resultatstyrning

Leda för resultat, ett program för att utveckla ledningsgrupper och stödfunktioner inom socialtjänsten

Webbsida med stöd för planering, sätta mål och resursfördelning

Tydliggör folkhälsoarbetet som medel för att uppnå andra mål

Ibland har kommunen och regionen specifika mål för folkhälsan där det är utpekat vilka aktörer som arbetar med dessa. Ibland kan det också pågå arbeten som i stor utsträckning påverkar folkhälsan (eller specifikt en del av indikatorerna), utan att det är uttalat som folkhälsoarbete. Det kan till exempel röra sig om insatser inom skola, omsorg och stadsplanering.

För att tydliggöra detta samt för att engagera ledningar och berörda verksamheter kan du använda dig av några inledande frågor. Frågorna kan vara en bra ingång till att börja diskutera folkhälsoresultat, både från Öppna jämförelser folkhälsa och lokala och regionala data inom folkhälsoområdet.

Exempel på inledande frågor

  • Vad är ert huvudsakliga uppdrag och mål?
  • Har folkhälsoläget betydelse för detta? Tänk till exempel på om barnens hälsa påverkar hur väl de klarar skolan, om de äldres hälsa påverkar hur omsorgen kan utföras och så vidare.
  • På vilket sätt?
  • Kan vi och ni påverka folkhälsoläget? I så fall, hur?

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!