Publicerad: 29 november 2019

Beställarnätverk välfärdsteknik

SKR har tillsammans med ett 15-tal kommuner ett beställarnätverk som samverkar med syftet att öka svenska kommuners förmåga att göra goda inköp av välfärdsteknik och andra digitala lösningar inom vård och omsorgssektorn.

Arbete under 2019

Nätverket arbetar för att främja goda inköp av välfärdsteknik som ska underlätta och förbättra kommunernas upphandlingar av befintlig teknik. Det handlar dels om vad kommunen kan upphandla idag, men också det som ska driva marknaden och få fram nya innovationer som möter behov och efterfrågan hos kommunerna.

Pågående och kommande arbeten under 2019:

  • publicering av reviderad Vägledning för upphandling av välfärdsteknik (januari 2019)
  • informationssäkerhet – att göra informationsklassning av information för välfärdstekniktjänster med hjälp av SKR:s verktyg KLASSA (januari 2019)
  • användbarhet – kravställning, prövning och utvärdering av användbarhet vid upphandling av välfärdsteknik (november 2019)
  • trygg leverans – att säkerställa att de tjänster man önskat i en upphandling levereras och att de har god kvalitet och tillgänglighet. Om avstalsuppföljning, avtalsvillkor, dialog och sanktioner (hösten 2019)
  • funktionskrav – bland annat att ta fram funktionsbeskrivningar, hjälpa kommuner att bli tydligare att efterfråga funktion (vad) istället för lösning (hur)
  • ordlista – ett förslag till nomerande ordlista för vanliga begrepp inom upphandling av välfärdsteknik

Vägledningen

Vägledningen gavs ut i en första version i januari 2018 och har under 2018 reviderats. Den reviderade versionen är helt digital och publiceras successivt under januari-februari 2019.

Vägledning för upphandling av välfärdsteknik

Filmer som beskriver vägledningen, beställarnätverket och SKR Kommentus upphandlingsstöd

Beställarnätverkets uppdrag

SKR har i en överenskommelse med Sveriges innovationsmyndighet Vinnova enats om uppdrag och finansiering för Beställarnätverk välfärdsteknik för 2017-2019.

Uppdraget är att underlätta arbetet med att upphandla välfärdsteknik genom att publicera rekommendationer som andra kommuner kan använda, samt att stimulera innovation och utvecklingen av nya tjänster genom att kommunicera behov och utmaningar till marknaden.

Beställarnätverket väljer själva vilka frågor som ska prioriteras men de ska ha fokus på frågor där enskilda kommuner har svårt att nå framgång på egen hand. Det kan handla om:

  • vinster med att agera lika – marknaden uppskattar enhetliga krav
  • att det är svårt att göra själv – tillsammans kan man bygga kunskap
  • att det är resurskrävande – bra att kunna dela på bördan.

Sammansättning av gruppen

Deltagarna har god kompetens och stort engagemang i de aktuella frågorna. Utöver kommunerna medverkar också kommunalförbund och SKR Kommentus Inköpscentral. Utifrån valda ämnen kommer brukare att direkt involveras i gruppen eller i deltagande kommuner. Företag och branschorganisationer ingår inte i gruppen men är en viktig samverkanspart och gruppen för en kontinuerlig dialog med marknaden.

Vad är ett beställarnätverk?

Ett beställarnätverk kan beskrivas som ett permanent samarbete mellan köpare med likartade behov. Beställarnätverk erbjuder ett tätt och nära samarbete, men det innebär inte att de medverkande förvaltningarna och bolagen nödvändigtvis är bundna av gemensamma upphandlingar.

Utöver att främja kommunala upphandlingar av välfärdsteknik, ska beställarnätverket medverka till att stimulera bildandet av fler beställarnätverk samt dela erfarenheter till kommuner och marknadens leverantörer.

Läs mer om beställarnätverk på Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsfrågor

Gruppen arbetar med frågor som hänger nära samman med upphandlingsprocessen, till exempel behovs- och riskanalys, samt utvärdering. Fokus är dock att ta fram underlag som kunskap, analyser, metoder och rekommendationer om till exempel krav och kriterier som kan användas av kommuner i samband med upphandling. Arbetet präglas av en strävan att möjliggöra innovationsupphandlingar. En viktig del är att få fram väl fungerande funktionskrav inklusive metoder för prövning och utvärdering av sådana.

Läs vidare

Kontakt

Anna-Maria Andersson, Skellefteå kommun
anna-maria.andersson@skelleftea.se

Stina Nyman, Eskilstuna kommun
stina.nyman2@eskilstuna.se

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!