Publicerad: 25 november 2016

Internetbaserat stödprogram vid sjukskrivning

För närvarande genomförs pilottester av ett nytt internetbaserat stödprogram för sjukskrivna patienter. Åtta hälsocentraler i Kalmar, Jönköping och Östergötland kommer under vintern att stödja cirka 50 patienter i deras sjukskrivning.

Det är Landstinget i Kalmar län som tagit fram det internetbaserade stödprogrammet Sjukskrivningskollen. Målet är att patienten återfår arbetsförmåga med ett hållbart arbetsliv.
Stödprogrammet bidrar till ökad delaktighet och stärkt motivation. Anne-Lie Gustafsson, processledare, och Anette Aronsson, designer, har utvecklat idén till stödprogrammet.

– Sjukskrivning riskerar att uppfattas som en passiv åtgärd. Vi vet inte specifikt vad som leder till återgång i arbete, säger Anne-Lie Gustafsson, men patienterna efterfrågar information, samordning och stöd i processen. Arbetsgivarens ansvar och delaktighet är av yttersta vikt.

Sjukskrivningskollen är indelad i fem moduler med olika avsnitt. Programmet följer patienten under hela sjukskrivningstiden, oavsett hur lång eller kort den är. Målgruppen är patienter med lindring till måttlig psykisk ohälsa och/eller muskelrelaterad smärta och som har arbetsgivare. Allt är individanpassat, även möten och telefonkontakter.

Stöd för att genomföra planer

En stor del av programmet består av planer som patienten själv är med och skapar, till exempel rehabiliteringsplan, plan för återinträde i arbete och plan för hållbar arbetsförmåga. Enligt Anette Aronsson stödjer programmet patienterna i att planera och genomföra sina planer. Sjukskrivningskoordinatorn finns som stöd i processen och återkopplar utifrån det patienten skriver och utför.

– Patienterna skattar sin arbetsförmåga, men också sin funktionsförmåga, sitt mående och sin
arbetsmiljö. Istället för att fråga vad de inte kan så frågar vi ”vad skulle du klara av?”. Vi vill stärka det som är starkt istället för att fokusera på det som är svagt, säger Anne-Lie
Gustafsson.

I december utvärderas programmet i form av en enkät till patienterna. Sjukskrivningskoordinatorerna ska även dokumentera sitt arbete i loggböcker och delta i intervjuer.

Fakta

Sjukskrivningskollen – stödprogram för sjukskrivna, är indelad i fem moduler med flera avsnitt. Varje modul baseras på var patienten befinner sig i processen. Modulerna är:

  • Introduktion – sjukskrivningsdag 1-14.
  • Rehabilitering – startar när patienten är redo för rehabilitering, pågår till patienten  återfått arbetsförmåga.
  • Återinträde i arbete – startar vid beslut om datum för återgång i arbete, pågår en vecka.
  • Hållbarhet i arbetsförmåga – startar efter en vecka i arbete, avslutas efter en månad.
  • Hållbarhet i arbetsliv – startar om/när patienten upplever att hen inte vill/kan återgå till sin arbetsplats.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!