Publicerad: 18 februari 2020

Digital SIP ska underlätta samordning

Just nu genomför SKL en förstudie för att utreda om plattformen Stöd och behandling kan vara en lösning för kommuner och landsting att samverka i en digital version av samordnad individuell plan, SIP. Syftet är att göra det möjligt för individen och olika aktörer att enkelt ta del av planen.

De två landsting/kommuner som testar en digital SIP är dels Stockholms läns landsting och Södertälje kommun som ska genomföra pilottester gällande vuxna, dels landstinget i Blekinge och Ronneby kommun som snart ska påbörja pilottester gällande barn och unga. Karin Lindström är projektledare inom Uppdrag psykisk hälsa på SKL.

– För patienterna är det många gånger krångligt med pappersblanketter. Nu gör vi det lätt för patienten att se vad vi kommit överens om utan att behöva vänta på att blanketten ska skickats runt. Med en digital SIP kan alla se vad de andra har skrivit, den kan undertecknas digitalt och är lätt att nå.

Utvecklingen är användarcentrerad. Behandlare, IT-personal, patienter/brukare och chefer har bjudits in att delta i utvecklingen. Personer med egen erfarenhet från riksförbundet Hjärnkoll och personal från verksamheterna i kommun och landsting har varit med och tagit fram en prototyp som är en skiss på hur det skulle kunna se ut och som nyligen visats i Södertälje. Prototypen ska nu utvärderas av patienter/brukare och behandlare i piloterna.

– Det är viktigt att verksamheten är med i utvecklingen, eftersom vi vill garantera att det fungerar. Allt sker utifrån verksamheternas och patienternas/brukarnas förutsättningar. Vi utgår från deras behov och ändrar utifrån det vi får fram under arbetets gång, säger Karin Lindström.

Varför arbetar SKL med utvecklingen av en digital SIP?

– SIP handlar både om samverkan mellan SKL:s medlemmar kommuner och landsting och om att ta fram verktyg för att kunna bli mer effektiv. SKL ska även verka för en individcentrerad vård och vi har plattformen för Stöd och behandling framtagen av Inera och 1177 Vårdguiden. Det är jättespännande att prova och att ta fram något som efterfrågats i landstingen och kommunerna, säger Karin Lindström.

Fakta

Samordnad individuell vårdplan, SIP, är ett stöd för de personer, oavsett ålder och behov, som behöver samordnade insatser från både kommun och landsting. SIP är lagstadgad sedan 2010 i både socialtjänstlagen (2 kap, 7 § SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (§ 3 f HSL). Planen förenklar för personen själv, dennes anhöriga, och berörd personal och ger en samlad beskrivning av medicinska och sociala insatser.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!