Publicerad: 27 november 2019

E-hälsa inom socialtjänsten

Digitalisering inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten utgör en viktig del för att uppnå Vision e-hälsa 2025.

Utvecklingen av välfärdsteknik är en viktig del i socialtjänstens arbete för att förenkla vardagen för äldre och funktionshindrade, med syftet att öka trygghet och självständighet. Det handlar främst om att utveckla nya arbetssätt och om att se hur ny teknik då kan användas.

Mer om digitalisering inom socialtjänsten

Nya arbetssätt en förutsättning

Nya arbetssätt inom omsorg och socialtjänst är också en förutsättning för att klara av de utmaningar kommunerna står inför, med ett ökat antal äldre och större vårdbehov, samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder inte ökar lika mycket och skattekraften därmed minskar. Den digitala arbetsmiljön ska stödja arbetsprocesserna.

Digitaliseringen har även betydelse för den långsiktiga kompetensförsörjningen genom nya karriärvägar och en bättre arbetsmiljö. En grundförutsättning för att uppnå detta är att det finns välfungerande verktyg för dokumentation som tillsammans med ett säkert kunskaps- och beslutsstöd underlättar det vardagliga arbetet. Här har SKR en viktig uppgift i att vara en arena för erfarenhetsspridning, och att föra diskussioner med staten för att till exempel undanröja hinder och regler som motverkar utvecklingen.

Ökad tillgänglighet genom digitalisering

Digitala lösningar ska även användas för att öka tillgången till socialtjänsten och hälso- och sjukvården och för att göra det möjligt för den enskilde att ha kontakt med verksamheter och få stöd och insatser i hemmet. Digitala lösningar kan också öka möjligheterna till delaktighet för anhöriga genom att de till exempel kan kommunicera med verksamheterna på ett enklare sätt eller ta del av information som rör den närstående.

Standarder behövs för säker överföring av information

För att olika vårdgivare, som finns runt den enskilde, tekniskt ska kunna utbyta information med säkerställd kvalitet och säkerhet behövs standarder. Det gäller både inom och mellan verksamheter. SKR ska enligt överenskommelsen bakom Vision e-hälsa 2025 verka för att huvudmännen – regioner och kommuner – inför överenskomna standarder i sina system. Det kan till exempel handla om gemensamma nationella specifikationer och tjänster för säker behörighet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!