Publicerad 24 november 2023

Varför behövs en ny socialtjänstlag?

Nuvarande socialtjänstlag bygger till stora delar på den socialtjänstlag som kom 1980. Samhället har förändrats sedan dess och vi har i dag andra samhällsutmaningar.

De nya utmaningarna för socialtjänsten handlar bland annat om

  • bostadsbrist
  • segregation
  • otryggheten i utsatta områden
  • bryta rekrytering och socialisering in i kriminella gäng
  • mäns våld mot kvinnor måste stoppas ochförebyggas
  • tryggheten och säkerheten för barn behöver stärkas
  • tilliten till socialtjänsten visar tecken på försvagning, inte minst på grund av den desinformation som sprids om att svensk socialtjänst kidnappar barn.

Socialtjänstens omställning – ny lagstiftning och nya arbetssätt för en hållbar socialtjänst

Socialtjänsten behöver ställa om, utifrån ny lagstiftning och förändrade samhällsutmaningar. Det kräver förebyggande, tillgängliga, tillitsskapande och kunskapsbaserade nya arbetssätt – samtidigt som nuvarande verksamhet fortsätter.

En ny socialtjänstlag skapar viktiga förutsättningar för socialtjänstens nödvändiga omställning. En ny lagstiftning räcker dock inte för att utveckla en hållbar socialtjänst på sikt. Utöver detta måste kommunerna arbeta för att hitta lösningar på viktiga framtidsfrågor såsom en utmanande personal- och kompetensförsörjning, ansträngd ekonomi och en svår samhällsutveckling med kriminalitet i unga åldrar och omfattande desinformation.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Det innebär att konsekvenser av olika samhälleliga förändringar ofta blir en fråga för socialtjänsten. Socialtjänsten kan inte på egen hand bryta negativa utvecklingar i samhället: stora utmaningar med kompetensförsörjningen, bostadsbrist, parallellsamhällen och utbredd gängkriminalitet. Socialtjänsten har en viktig roll, men detta är uppgifter för hela samhället.

Behoven av stöd ökar

Socialtjänsten står samtidigt inför utmaningen att möta behoven hos ett ökat antal äldre personer, många med komplexa behov, där det finns behov av ökad samverkan med hälso- och sjukvården. Till exempel förväntas antalet personer med demenssjukdom öka.

Det innebär även ett ökat behov av stöd till anhöriga, som står för en stor del av stödet till äldre personer.

Det handlar också om att möta behoven hos personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga som många gånger behöver olika former av stöd under hela livet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.