Publicerad 16 januari 2024

Förslag till nya den socialtjänstlagen

Här presenterar vi de större förslagen till den nya socialtjänstlagen och beskriver kortfattat vad det kommer att innebära för socialtjänsten.

Förslagen

De större förslagen bildar en helhet där samtliga delar är beroende av och förutsätter varandra

 • Främja jämlika och jämställda levnadsvillkor
 • Förebyggande perspektiv och vara lätt tillgänglig
 • Samhällsplanering och planering av insatser för enskilda inom alla verksamhetsområden
 • Kunskapsbaserad – vetenskap och beprövad erfarenhet
 • Möjlighet att tillhandahålla insatser utan behovsprövning

Kompetens- och bemanningssatsning

För att stimulera en omställning av verksamheten föreslår regeringen en kompetens- och bemanningssatsning om:

 • 2024: 200 miljoner kronor
 • 2025: 1,2 miljarder kronor
 • 2026-2028: 2,2 miljarder kronor per år
 • 2024–2028: Överenskommelse med SKR om 20 miljoner kronor per år för att stödja kommunerna i omställningen.

Socialtjänstens omställning

Tidplan för införandet

Regeringen har meddelat att en ny socialtjänstlag kan införas sommaren 2025. Att ställa om arbetssätt tar många år och kräver ett långsiktigt arbete.

En socialtjänst som kan finnas till för de med störst behov och samtidigt ska driva ett mer omfattande långsiktigt och förbyggande arbete med tidiga insatser är också mer resurskrävande än dagens uppdrag.

 • Socialdepartementets plan: lagrådsremiss april 2024, proposition september 2024, riksdagsbeslut november 2024.
 • Ikraftträdande 1 juli 2025
 • SKR har tillsammans med SSR, Vision och FSS löpande uppvaktat om vikten av att prioritera socialtjänsten och om behovet av statlig finansiering.

SKR utvecklar under 2023-2024 stöd till omställningen.

Lagförslagen i korthet

Främja jämlika och jämställda levnadsvillkor

Socialtjänsten ska synliggöra och beakta omotiverade skillnader i insatser till kvinnor/män, flickor/pojkar samt genomföra verksamheten så att dessa inte bevaras eller förstärks.
Socialtjänsten ska vara medveten om risker för genusbias och hantera dessa risker så att jämställdheten främjas.

Exempel på situationer kan vara att

 • olika insatser ges till flickor och pojkar,
 • pojkar med utländsk bakgrund får mindre insatser (på grund av brist på tillit/samtycke),
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upptäcks senare hos flickor,
 • mammors föräldraförmåga utreds utifrån fler aspekter än pappors,
 • kvinnor och män får olika stödinsatser inom äldreomsorgen

Samtidigt ska den enskildes önskemål beaktas – självbestämmande och frivillighet.

I budgetpropotitionen 7.2.4: anges att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att göra en fördjupad beskrivning och analys av aspekter av genusbias inom socialtjänstens område.

SKR/FoU Värmland: Pilotprojekt för metodstöd för jämställd socialtjänst

Förebyggande perspektiv och vara lätt tillgänglig

Socialtjänsten ska bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa,​

 • Nuvarande bestämmelser om förebyggande arbete (missbruk och beroende samt barn och unga) utökas till att gälla verksamhetens inriktning inom hela socialtjänsten.​
 • Perspektivskifte inom arbetssätt och organisation – från att handlägga ärenden inom myndighetsutövningen till att tidigt förebygga på samhälls-, grupp- och individnivå.​

Proaktivitet och inriktning på tidiga insatser ska vara en integrerad del i allt ordinarie arbete – förutsätter politisk strategi och lokala prioriteringar på alla nivåer.​

Samhällsplanering och planering av insatser för enskilda inom alla verksamhetsområden

 • Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen ska stärkas.​
 • Ingen ändring i socialtjänstlagen (SoL), däremot i plan- och bygglagen (PBL)​. Vid planläggning ska hänsyn tas till sociala aspekter. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den sociala miljön.
 • Avsikten är att tillföra social sakkunskap och underlag till samhällsplaneringen, bland annat avseende hemlöshet, segregation, ungdomskriminalitet.​

Planering av insatser för enskilda inom alla verksamhetsområden

Detta innebär ett nytt åtagande:

 • Krav på att kommunen ska planera sina insatser för enskilda – särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser.
 • Vid behov samverka med regionen, andra samhällsorgan och organisationer.
 • De särskilda avgifterna tas bort.

Kvalitet, uppföljning och bemötande inom socialtjänsten

 • Verksamhet inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.
 • Rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden ska gälla hela verksamheten (inte bara rörande barn och unga).
 • Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande följas upp, utvecklas och säkras.

Ny bestämmelse:

 • Enskilda ska bemötas på ett respektfullt sätt utifrån sina förutsättningar och behov

Kunskapsbaserad – vetenskap och beprövad erfarenhet

 • Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Den regionala nivån behöver stärkas – en utredning bör tillsättas om hur en fungerande och effektiv kunskapsstyrning mellan kommuner/staten säkerställs.
 • Behov av översyn av professionens roll och beslutsordningen.

Definition av begreppen

Vetenskap: Kunskap som tagits fram med olika forskningsmetoder.

Beprövad erfarenhet: Kunskap som bygger på goda exempel där kunskaper från brukare och profession har synliggjorts, värderats och systematiserats genom uppföljning, dokumentation, kritisk granskning och spridning.

Möjlighet att tillhandahålla insatser utan behovsprövning

Den nya socialtjänsten erbjuder nya sätt att tillhandahålla insatser.

 • Komplement till nuvarande ordning med biståndsbeslut.
 • Befogenhet för socialnämnden att besluta att en eller flera insatser kan tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning.
 • Skyldighet att informera om rätten att ansöka om bistånd.
 • Omfattas av socialtjänstlagens krav på dokumentation.
 • Socialnämnden får, om det finns särskilda skäl, bestämma att enskilds personliga förhållanden inte ska dokumenteras vid en insats.
 • Insatser ska kunna tillhandahållas till den som fyllt 15 år oberoende av vårdnadshavarens samtycke.

Insatser som inte omfattas av förslaget:

 • kontaktperson, kontaktfamilj eller kvalificerad kontaktperson,
 • vård i familjehem,
 • vård i sådana hem som avses i 12 § LVU samt 22 och 23 §§ LVM,
 • vård av barn i jourhem, stödboende eller andra hem för vård eller boende än sådana som avses i 3,
 • stadigvarande plats i särskilda boendeformer för omvårdnad och särskilt stöd och bostäder med särskilt stöd eller
 • ekonomisk hjälp.

Förtydligat barnperspektiv

• Bestämmelsen om barnets bästa anpassas till den nya översättningen av artikel 3.1 i BK. Vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter.


• Bestämmelsen om barns rätt till information kompletteras med bestämmelse om att informationen ska anpassas till barnets ålder, mognad och hans eller hennes individuella förutsättningar.


• Den som lämnar information ska så långt det är möjligt försäkra sig om att barnet förstått informationen.


• Om barnet inte vill framföra sina åsikter ska detta respekteras.


• Barn ska få höras utan vårdnadshavares samtycke och utan att vårdnadshavare är närvarande under förhandsbedömningen.


• Barnets vårdnadshavare ska, om inte särskilda skäl talar emot det, genast underrättas om att barnet har hörts.


• Socialnämnden ska arbeta för att placerade barn ges möjlighet till kontakt med föräldrar, syskon och andra närstående.


• Tiden för uppföljning av ett barns situation förlängs till sex månader.

Utredningar och andra lagförslag som påverkar socialtjänstens förutsättningar

Regeringen har utöver ny socialtjänstlag lagt fram fler utredningar och lagförslag som syftar till att utveckla socialtjänsten förutsättningar:

 • Ny sekretesslagstiftning och ny lag om kommunernas brottsförebyggande ansvar.
 • Ett tjugotal pågående eller nyligen avslutade utredningar med stor påverkan på den sociala barn- och ungdomsvården. Bland annat Utredningen om vissa särskilda befogenheter vid SiS

Tilläggsuppdrag till utredningen om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare och fler tidiga insatser till barn och unga

 • Samsjuklighetsreform och reformerat skyddat boende för våldsutsatta.
 • En bred översyn av ekonomiskt bistånd.
 • Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans.
 • Yrkestiteln undersköterska blir skyddad, krav ska ställas på undersköterska som fast omsorgskontakt
 • Språkkrav ska ställas inom äldreomsorgen.
 • Försörjningskravet ska höjas för arbetskraftsinvandrare,
 • Aktivitetsplikt införas för de som har försörjningsstöd.
 • Nationell strategi om en uppväxt fri från våld.
 • En nationell hemlöshetsstrategi.
 • Effektivare tillsyn av socialtjänsten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.