Hitta statistik för kommuner och regioner

Här hittar du länkar till statistik om kommuner och regioner. 

SKR samlar in viss statistik som rör verksamheten i kommuner och regioner, till exempel personal- och lönestatistik för anställda, vissa delar av ekonomi- och verksamhetsstatistiken, hälso- och sjukvårdsstatistik med mera.

För den officiella statistiken ansvarar olika myndigheter. Mycket av den statistik som rör verksamheten i kommuner och regioner finns bland annat hos Statistiska centralbyrån (SCB), Skolverket och Socialstyrelsen.

Kolada

Nyckeltal för kommuner och regioner, Kolada

I Kolada finns omkring 5 000 nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter samt om befolkningen. Det finns flera färdiga nyckeltalssamlingar för både regioner och kommuner, till exempel Öppna jämförelser, Kommunens kvalitet i korthet och Agenda 2030, men du kan också söka fritt i hela databasen.

Statistiken hämtas från statistikansvariga myndigheter såsom SCB, Socialstyrelsen och Skolverket, men också från SKR, intresseorganisationer och frivilliga undersökningar där kommuner och regioner själva har lämnat in uppgifter.

Befolkningsstatistik, regional statistik med mera

Statistik över befolkningen i kommuner, regioner med mera.
SCB Befolkningsstatistik

SCB

Statistik på regional nivå ger information om riket, län och kommuner inom olika ämnesområden.
SCB Regional statistik

SCB

Ekonomi- och verksamhetsstatistik

Hälso- och sjukvårdsstatistik

Hälso- och sjukvårdsstatistik hos Socialstyrelsen
Socialstyrelsen/Statistik

SoS

Kostnad per patient, KPP, är en metod för beräkning av kostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt. Här finns även en databas där man till exempel ser vad olika diagnoser kostar i genomsnitt.
Kostnad per patient - KPP

SKR

Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.
Öppna jämförelser- Hälso- och sjukvård

SKR/SoS

Den nationella väntetidsdatabasen, med regionernas rapporterade väntetider inom primärvård och specialiserad vård, ger möjlighet till att följa upp vårdgarantin.
Väntetider i vården

SKR

SKR

Vården i siffror är en webbplats med aktuella, kvalitetssäkrade data från olika källor inom svensk hälso- och sjukvård.
Vården i siffror

Verktyg för uppföljning av diagnos, behandling och resultat.
Nationella Kvalitetsregister

SKR

Återkommande mätning av patientupplevd kvalitet.
Nationell Patientenkät

SKR

Återkommande undersökning som speglar den vuxna befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård
Vårdbarometern

SKR

Patientsäkerhet

Strukturerad journalgranskning används för att mäta förekomsten av skador i vården i Sverige. Här finns en handbok som beskriver metoden samt en studie som presenterar skador i slutenvården under 2013–2018.

Markörbaserad journalgranskning (MJG)

SKR

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Sedan den första punktprevalensmätningen (PPM) hösten 2010 har följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler förbättrats inom både regioner och kommuner.

Mätning basala hygienrutiner

SKR

Varje år mäts förekomsten av trycksår genom en punktprevalensmätning som består av observation, riskbedömning och journalgranskning.

Mätning av trycksår i slutenvården

SKR

Varje år mäts förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom slutenvården genom en punktprevalensmätning.

Mätning av vårdrelaterade infektioner i slutenvården (VRI)

SKR

Kommunal arbetsmarknadsstatistik

Kommunal statistik inom arbetsmarknadsområdet
Kommunal arbetsmarknadsstatistik

SKR

Läkemedelsstatistik

SKR redovisar månadsvis utvecklingen av övergripande läkemedelskostnader för regionerna.
Läkemedelskostnader

SKR

Socialstyrelsens läkemedelsregister innehåller uppgifter om förskrivna läkemedel.
Socialstyrelsen/Statistik/läkemedel

SoS

eHälsomyndigheten samlar in och publicerar statistik om läkemedelsförsäljningen i Sverige.
eHälsomyndigheten/läkemedelsstatistik

eHälso-myndigheten

Omsorgsstatistik

Statistik kring barn och unga i förskola, skola och fritidsverksamhet.
Skolverket/Statistik och utvärdering

Skolverket

Statistik om insatser i individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning, omsorg om äldre.
Socialstyrelsen/Statistik efter ämne

SoS

Personalstatistik, anställda i kommun, regioner

Sammanställning av uppgifterna från den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron hos anställda i kommuner och regioner.
Sjukfrånvaroredovisning, anställda i kommun/region

SKR/ kommuner, regioner

Löner för anställda i kommuner och regioner.
Medlingsinstitutet

MI, SCB

Skolstatistik

Uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.
Skolverket

Skolverket

Trygghet och säkerhet

Indikatorer för konsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå.
Öppna jämförelser- Trygghet och säkerhet

SKR

Öppna jämförelser

Jämförelser av kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för.
Öppna jämförelser

SKR

Övrig statistik för kommuner och regioner

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!