Publicerad: 27 februari 2018

Krav på e-faktura vid offentlig upphandling, lagrådsremiss överlämnad

Regeringen överlämnade den 1 februari en lagrådsremiss om krav på e-faktura för offentlig sektor och dess leverantörer. Det är nu klart att lagrådet inte hade några synpunkter.

Nästa steg blir att regeringen lämnar en proposition till riksdagen för beslut under våren.

I lagrådsremissen föreslås att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ta emot och behandla fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering. Detta baseras på EU direktiv som nu blir svensk lag. Detta föreslås träda ikraft den 1 april 2019.

Vidare föreslår regeringen att fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats. Man kan alltså komma överens om att annan standard ska användas, detta för att redan etablerade fakturaflöden som finns idag inte ska behöva ändras.

Det finns möjligheter för myndighet som regeringen bestämmer att förelägga leverantör att se till att de fakturor som leverantören utfärdar enligt den nya lagen överensstämmer med standarden. Föreläggande kan förenas med vite.

Observera att föreslaget krav för leverantörer gäller för fakturor som utfärdats till följd av upphandlingar som påbörjats efter ikraftträdandet ( som ju föreslås bli 1 april 2019).Kravet gäller vid upphandlingar/köp såväl över som under tröskelvärdena. Kraven på e-faktura gäller enbart inköp där betalning sker mot faktura, ej kontantinköp/kortbetalningar.

Lagförslaget omfattar alltså inte att fakturor som kommuner, landsting och regioner, kommunala bolag skickar ska vara elektroniska. Det är enbart fakturor som är resultatet av en upphandling/ett inköp som enligt förslaget ska faktureras elektroniskt.

Bestämmelserna i lagen ska enligt förslaget inte tillämpas i de fall ett användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

Lagrådsremissen Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, Regeringens webbplats 

Vi återkommer när det blir dags för proposition.

E-fakturastandarder

På SFTI:s webbplats finns information om befintliga e-fakturastandarder såsom Svefaktura, Svefaktura BIS 5A 2.0 och SFTI fulltextfaktura och inom kort kommer information att finnas vad gäller den nya standarden för e-faktura som alla måste kunna ta emot. Redan nu kan sägas att den är mycket lik Svefakturan och särskilt Svefaktura BIS 5A 2.0 .

SFTI:s webbplats 

Stödåtgärder, information inför lagkravet

Just nu planeras för olika stödåtgärder utifrån lagkravet. ESV och efter den 1 september den nya digitaliseringsmyndigheten är av regeringen utsedd myndighet för stödåtgärderna. Planering sker i samråd med SKL och Upphandlingsmyndigheten.

Ytterligare information om obligatorisk e-faktura för offentlig sektor och dess leverantörer

Det kommer även att finnas information på SFTI:s webbplats.

SFTI

SKL kommer även att i olika sammanhang informera om den kommande lagstiftningen.

Välkomna att återkomma med frågor eller önskemål om informationsaktivitet i er kommun, landsting eller region.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!