Publicerad: 21 juni 2018

Direktupphandlingar av konsulter var av samma slag

Sammanfattning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 21 december 2017 i mål 1878-16, 1933-16 och 1934-16

Kommunstyrelsen i Stockholms kommun beslutade i november 2014 att tillsätta en oberoende expertgrupp med uppdrag att granska vissa delar av projektet ”Nya Slussen”. Den 5 december samma år tecknades fyra avtal mellan kommunen och var och en av de fyra konsulter som skulle ingå i gruppen.

Ett bolag och två personer ansökte om att avtalen skulle ogiltigförklaras. De anförde att kommunen genom direktupphandlingar hade slutit i stort sett likalydande avtal med var och en av konsulterna, att upphandlingarna var av samma slag och att värdena av dem skulle läggas ihop vilket innebar att beloppsgränsen för direktupphandling hade överskridits. Kommunen menade att det inte var fråga om upphandlingar av samma slag eftersom konsulternas kompetens och erfarenhet skilde sig åt. Konsulterna skulle enligt kommunen bidra till granskningen med sina respektive specialkunskaper.

Förvaltningsrätten beslutade om ogiltigförklaring av avtalen med motiveringen att avtalen rörde samma typ av tjänst, nämligen uppdraget att granska ett material. Tjänsterna fick därför anses vara av samma slag, vilket gjorde att direktupphandlingsgränsen var överskriden.

Kommunen överklagade till kammarrätten, som ändrade förvaltningsrättens dom genom att avslå ansökan om ogiltigförklaring. Den högre domstolen motiverade detta med att konsulternas kompetensprofiler skilde sig åt i väsentliga avseenden och att konsulterna hade ansvarat för olika delar av den aktuella granskningen. Två av konsulterna var arkitekter, en var jurist och en var konsult i stadsutvecklingsfrågor. Därmed var upphandlingarna inte av samma slag, enligt kammarrätten.

Sökandena överklagade till HFD. HFD redogjorde bl.a. för reglerna om direktupphandling och beloppsgränsen för direktupphandling, inklusive regeln i dåvarande 15 kap. 3 a § i 2007 års LOU om att en upphandling inte får delas upp i syfte att kringgå bestämmelserna i lagen och att myndigheten vid beräkningen av värdet ska beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.

Enligt HFD borde bedömningen av om två eller flera upphandlingar är av samma slag göras med utgångspunkt i de varor eller tjänster som är föremål för upphandlingarna. Det kunde enligt HFD inte krävas att varorna eller tjänsterna är identiska för att de ska anses vara av samma slag, men det måste föreligga påtagliga likheter mellan dem.

När det gällde upphandling av tjänster borde det snarare vara tjänsternas karaktär än vem som utför dem som är avgörande för om de skulle anses vara av samma slag, enligt HFD. Vid en sammantagen bedömning fann HFD att samtliga upphandlingar fick anses röra samma typ av tjänst, nämligen uppdraget att gemensamt granska ett visst material. Upphandlingarna fick därmed anses vara av samma slag. Avtalen ogiltigförklarades därför.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!