Publicerad: 9 juni 2020

Volymangivelser måste vara aktuella och rimliga

Sammanfattning av Kammarrätten i Jönköpings dom den 27 mars 2020 i mål nr 3390-19

En kommun upphandlade ett ramavtal för hyra av bussar med chaufför. Ett bolag begärde överprövning och hävdade följande. Den volym som angetts i förfrågnings­underlaget var felaktig. Enligt kommunens volymangivelse var behovet detsamma som under föregående avtalsperiod, men i själva verket hade behovet minskat drastiskt eftersom kommunen hade börjat använda sig av ett annat avtal som gällde skolskjuts. Upphandlingen stod därför i strid med principerna i LOU och borde göras om.

Kommunen motsatte sig ansökan och menade bland annat att upphandlingsdokumenten var klara och tydliga.

Förvaltningsrätten ansåg att det saknades skäl för ingripande och avslog därför ansökan.

Bolaget överklagade till kammarrätten, som anförde bland annat följande i sin dom.

Även om den så kallade Coopservice-domen (EU-domstolens dom i mål C-216/17) inte hade direkt bäring på förhållandena i det aktuella målet kunde vissa slutsatser dras av domen. Det ligger i sakens natur att den upphandlande myndigheten inte genom ett ramavtal förpliktar sig att beställa en i förväg fastställd volym av tjänsterna. Det måste vidare finnas ett visst mått av flexibilitet eftersom det normalt finns en osäkerhet om vilka volymer som kommer att avropas under avtalsperioden. Det krav som kan ställas är att den upphandlande myndigheten ska göra en rimlig, men noggrann, uppskattning av det förväntade värdet och den förväntade kvantiteten.

En upphandlande myndighet kan inte hänvisa till tidigare avropade volymer som inte längre har någon aktualitet eller sätta ett högsta tak som med oproportionerlig marginal överstiger det egentliga behovet. Ett sådant förfarande, som skulle kunna ha påverkan på potentiella anbudsgivares beslut att delta i upphandling, skulle stå i strid med öppenhetsprincipen.

Kommunen hade inte ifrågasatt bolagets uppgifter om att kommunens avrop från det tidigare ramavtalet avseende de aktuella resorna hade minskat med 85 procent jämfört med det i upphandlingsdokumenten angivna beloppet för liknande tjänster inköpta under år 2018. Det angivna historiska värdet av gjorda inköp av liknande tjänster saknade aktualitet.

Upphandlingsdokumenten var därför utformade i strid med öppenhetsprincipen och detta medförde att bolaget lidit eller kunde komma att lida skada. Eftersom bristen hänförde sig till det konkurrens­uppsökande skedet skulle upphandlingen göras om.

Domen har fått laga kraft.

Informationsansvarig

  • Daniel Ekwall
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!