Publicerad: 12 december 2018

Vad kan avropas från ett ramavtal?

En sammanfattning av Kammarrätten i Göteborgs dom den 2 oktober 2018 i mål nr 687-18.

Ett kommunalt bostadsbolag upphandlade fönsterbyten och fönsterrenovering för två fastigheter, och ingick avtal med en av anbudsgivarna (nedan nämnd sökandebolaget).

Ett drygt halvår senare valde det kommunala bostadsbolaget att häva avtalet. Motiveringen var bland annat att en av sökandebolagets underleverantörer inte betalat skatt och sociala avgifter i tillräcklig omfattning samt inte hållit tidsplanen för uppdraget.

Det kommunala bostadsbolaget ingick sedan två andra avtal. Det första avtalet gällde köp av fönsterbyten från Leverantör A (fönsteravtalet). Bostadsbolaget menade att detta avtal ingåtts med stöd av HBV:s ramavtal, där bostadsbolaget var avrops­berättigat. Det andra avtalet gällde köp av fönstermålning och renovering från Leverantör B (måleriavtalet). Bostadsbolaget
menade att detta avtal ingåtts med stöd av bostadsbolagets eget ramavtal.

Sökandebolaget begärde ogiltigförklaring av båda fönsteravtalet och måleriavtalet och hävdade att de utgjorde otillåtna direktupphandlingar utan stöd i ramavtalen.

I det följande behandlar referatet endast frågan om fönsteravtalet.

När det gällde detta avtal anförde sökandebolaget att en del av avtalet avsåg montering av 83 fönster. Dessa fönster skulle inte levereras av Leverantör A, utan bostadsbolaget skulle själv tillhandahålla fönstren. Sökandebolaget menade att detta stred mot ramavtalet, som enligt sökandebolaget omfattade montering i kombination med leverans av fönster, och alltså inte enbart montering.

Därtill menade sökande­bolaget att 55 av de fönster som bostadsbolaget beställt var så kallade kulturfönster samt att avtalet innehöll en option om köp av skyltfönster. Enligt sökandebolaget omfattades dessa fönstertyper inte av ramavtalet, varför avtalet var ogiltigt även av detta
skäl.

Bostadsbolaget motsatte sig ansökan. Utöver att avtalet hade stöd i HBV:s ramavtal anförde bostadsbolaget att monteringen av de 83 fönstren hade avbeställts eftersom fönstren var för stora.

Förvaltningsrätten beslutade att ogiltigförklara avtalet. Enligt domstolen omfattade ramavtalet montering i kombination med leverans av fönster, och eftersom bostads­bolaget köpt montering utan tillhörande leverans menade förvaltningsrätten att avropet saknade stöd i ramavtalet.

Bostadsbolaget överklagade domen.

Kammarrätten inledde med att hantera frågan om bostadsbolagets köp av montering utan leverans. I målet var utrett att bostadsbolaget avbeställt denna montering på grund av att fönstren visade sig vara för stora. Denna avbeställning gjordes innan arbetet med att montera fönstren hade påbörjats. Yrkandet om ogiltig­förklaring fick därför anses ha förfallit i denna del, konstaterade kammarrätten.

Förvaltnings­rätten hade inte prövat frågan om det var tillåtet att så kallade kulturfönster samt en option på skyltfönster ingick i avropet. Kammar­rätten ansåg ändå att den, trots att den var andra instans i målet, kunde pröva grunden. I denna del konstaterade domstolen följande. Det
ligger i sakens natur att det vid ramavtals­upphandlingar med ett stort antal avropsberättigade inte kan förutses exakt vilket behov som kommer att uppstå hos de potentiella avtalsparterna. För att ett ramavtal ska uppfylla sitt syfte måste det i normalfallet finnas en möjlighet att beställa andra varor än de som uttryckligen anges i leverantörens prislista.

I ramavtalet fanns vidare följande skrivning om ersättningsform vid avrop enligt rangordning:

Fast pris per styck enligt prisbilaga i anbud

Fast pris vid avrop upp till 300 fönster/fönsterdörrar med leverans inklusive montage

Löpande räkning upp till 300 fönster/fönsterdörrar med leverans inklusive montage

Enligt kammarrätten medgav ramavtalets formulering avrop av andra fönster än de som fanns i prislistan, så länge beställningen inte översteg 300 fönster/fönsterdörrar.

Fönsteravtalet skulle därför inte ogiltigförklaras, och sökandebolagets ansökan om detta avslogs.

Domen är överklagad till HFD, som den 6 december 2018 ännu inte fattat beslut om prövningstillstånd.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!