Publicerad: 28 augusti 2020

Utvärderingsmodell var för otydlig

Sammanfattning av Kammarrätten i Göteborgs dom den 12 juni 2020 i mål nr 5632-19

En kommunal nämnd genomförde en upphandling av cirkulationstvätt och hyra av arbetskläder för hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden. Utvärderingen genomfördes av en grupp medarbetare som representerade de som normalt skulle använda de aktuella kläderna. Gruppen hade att förhålla sig till vissa utvärderingskriterier.

Bolag A tilldelades kontrakt.

Bolag B begärde överprövning och anförde bland annat att den tillämpade utvärderingsmodellen stred mot principerna om transparens och förutsägbarhet genom att nämnden använt för otydliga utvärderingskriterier.

Nämnden motsatte sig ansökan.

Förvaltningsrätten ansåg att utvärderingsmodellen var acceptabel, och avslog ansökan.

Bolag B överklagade till kammarrätten, som anförde bland annat följande i sin dom.

I förfrågningsunderlaget fanns utvärderingskriterier som ”hur fina staden anser att plaggets offererade färger är” och ”hur snygg staden anser att plaggets design är med hänsyn taget till plaggets modell, snitt, sömmar, detaljer samt förmåga att bidra till en hemlik miljö”.

Det måste, så långt det är möjligt, objektivt beskrivas vad utvärderingen har att utgå ifrån.

I det aktuella fallet lämnades i det närmaste ett fritt utrymme för leverantörerna att, utifrån subjektiva värderingar, försöka avgöra vilka färger och vilken design som motsvarade nämndens önskemål. Förfrågningsunderlagets utformning i denna del stred därför mot transparensprincipen.

När det gällde frågan om skada hade Bolag B inte fört något närmare resonemang kring på vilket sätt utformningen av bolagets anbud påverkats av bristen i förfråg­nings­underlaget. Det var inte heller uppenbart att bristen i förfrågnings­underlaget lett till eller kunde komma att leda till skada för Bolag B. Eftersom Bolag B inte visat på något sådant förhållande som kunde leda till ingripande enligt LOU avslogs Bolag B:s överklagande.

Domen har överklagats till HFD, som den 19 augusti 2020 ännu inte meddelat beslut i frågan om prövningstillstånd.

Informationsansvarig

  • Daniel Ekwall
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!