Publicerad: 16 december 2019

Utvärderingsmodell var för otydlig

Sammanfattning av Kammarrätten i Göteborgs dom den 9 oktober 2019 i mål 2255-19

En kommunal nämnd upphandlade vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling. Bolag A tilldelades kontrakt på ett delområde i upphandlingen.

Bolag B ansökte om överprövning och menade att nämnden inte tillämpat utvärderingsmodellen i enlighet med vad som angavs i upphandlingsdokumenten, samt att upphandlingen stred mot principerna om likabehandling och transparens.

Nämnden ansåg att upphandlingen genomförts enligt LOU och att ansökan skulle avslås.

Förvaltningsrätten gjorde följande bedömning.

Frågan i målet var i huvudsak om utvärderingsmodellen var så tydlig och förutsägbar för anbudsgivarna att de krav som finns gällande utvärderingsmodeller är uppfyllda.

Det är den upphandlande myndigheten som bestämmer vad den önskar upphandla utifrån de behov som föremålet för upphandlingen ska tillgodose. Det innebär också att den upphandlande myndigheten har stor frihet att bestämma den utvärderings­modell som på ett godtagbart sätt kan leda till att den upphandlade tjänsten eller varan motsvarar det behov som motiverade upphandlingen.

De skiftande förhållanden som förekommer i det ekonomiska livet gör att även förfrågningsunderlag som inte är optimalt utformade får godtas under förutsättning att de principer som bär upp LOU och unionsrätten inte träds för när (jfr RÅ 2002 ref. 50).

Vid upphandling av mer komplexa tjänster kan det vara omöjligt att på förhand fastställa enkla, mätbara variabler som anbudsgivare ska ange och som sedan entydigt kan utvärderas med resultatet att den tjänst eller vara som bäst uppfyller den upphandlande myndighetens behov också rangordnas högst när det gäller kvalitet. En mer komplex utvärderingsmodell med vissa subjektiva inslag kan i sådana sammanhang behövas och har också accepterats i praxis. Det väsentliga är dock att förfrågningsunderlaget i detta avseende är så klart och tydligt utformat att en leverantör på grundval av detta kan avgöra vad den upphandlande myndigheten tillmäter betydelse. Vidare ska utvärderingsmodellen vara så utformad att den är ägnad att leda till ett rättvisande resultat, det vill säga att det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt antas.

Den aktuella utvärderingsmodellen byggde på en mervärdesmodell där en utvärderingsgrupp skulle bedöma anbudsgivarnas utbildningstjänster inom olika anbudsområden. Mervärden kunde ges för kriterierna ”Individanpassningar”, ”Progression/effekt”, ”Kvalitetsuppföljning” och ”Samverkan med arbetslivet”. Avdrag skulle göras i tre nivåer: ”stort mervärde”, ”visst mervärde” eller ”inget mervärde”. Utvärderingspriset skulle sedan fås fram genom att anbudspriset minskades med mervärdesavdraget.

Med hänsyn till upphandlingsföremålets karaktär av utbildningstjänster ansåg förvaltningsrätten att nämnden hade rätt att använda en mer öppen kravställning och utvärderingsmodell. I förfrågningsunderlaget gavs dock ingen vägledning om vad som utgjorde en miniminivå och vad som därutöver utgjorde ett mervärde. Anbudsgivarna fick endast information om vilken poängskalan var och vilket avdrag det genererade. Det gavs heller ingen ledning för vad som tillmättes betydelse för att anbudsgivarna skulle få ett visst betyg eller vilken skillnaden var mellan olika betyg. Den aktuella betygsättningen öppnade därmed upp för en alltför stor godtycklig bedömning från nämndens sida (jfr Kammarrätten i Stockholms domar den 27 januari 2017 i mål nr 5053-16 och 6086-16 respektive den 15 mars 2017 i mål nr 4063-16).

Förvaltningsrätten biföll därför ansökan och beslutade att upphandlingen skulle göras om på det aktuella delområdet.

Nämnden överklagade till kammarrätten, som instämde i förvaltningsrättens bedömning. Upphandlingen skulle alltså göras om på det aktuella delområdet.

Domen har fått laga kraft.

Kommentar: Liknande frågor prövades i Kammarrätten i Sundsvalls dom den 21 juni 2018 i mål nr 192-196-18. I det målet var det ledarskapsutbildning som skulle upphandlas. Domstolen beslutade att upphandlingen skulle göras om eftersom utvärderingsmodellen ansågs öppna upp för ett för stort mått av godtycke.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!