Publicerad: 20 september 2018

Utvärderingskriterier öppnade upp för godtycke

Sammanfattning av Kammarrätten i Sundsvalls dom den 21 juni 2018 i mål nr 192-196-18

En gemensam nämnd upphandlade, som ombud för några kommuner och ett kommunalt bolag, ledarskapsutbildning. Bolag A tilldelades kontrakt. Bolag B ansökte om överprövning och anförde bland annat att utvärderingskriterierna öppnade upp för godtycke och att de därför stod i strid med principen om transparens.

Utvärderingen gick till så att anbudsgivarna bjöds in till en anbudsgenomgång där en jury med HR-representanter från berörda kommuner fick poängsätta anbudsgivarnas muntliga redogörelser. Poängsättningen skedde utifrån följande kriterier.

Redovisningen är välstrukturerad, tydlig och framförs på ett förtroendeingivande sätt.

  1. Redogörelsen av utbildningen verkar genomförbar och har en tydlig koppling till ett arbetssätt som jag känner passar kommunen
  2. Redovisningen vittnar om att anbudsgivaren har en djup förståelse för chefernas ledarskap och personliga utveckling
  3. Redovisningen visar att anbudsgivaren har en tydlig bild av uppdraget
  4. Redovisningen gör att jag känner mig trygg inför ett samarbete med anbudsgivaren.

Ju högre poäng, desto högre mervärde gavs anbudet.

Förvaltningsrätten ansåg inte, bland annat med hänvisning till RÅ 2002 ref. 50, att kriterierna stod i strid med principen om transparens.

Bolag B överklagade till kammarrätten.

Kammarrätten anförde bland annat följande. EU-domstolen har slagit fast att utvärderingsmodeller som inte möjliggör för anbudsgivare att utläsa hur utvärderingen ska ske inte är förenliga med principen om likabehandling och skyldigheten att möjliggöra insyn som följer därav.

Samma domstol har också fastslagit att den upphandlande myndigheten måste lämna så mycket information om hur utvärderingen ska gå till att anbudsgivare kan förutse vad som kommer att tillmätas betydelse.

Med hänsyn till att flera av de kriterier som jurymedlemmarna fick ta ställning till var otydliga och vagt formulerade var utvärderingsmodellen, enligt kammarrättens bedömning, inte tillräckligt transparent. Modellen gav också enligt domstolen utrymme för ett stort mått av godtycke. Kammarrätten ansåg vidare att Bolag B hade lidit eller riskerat lida skada till följd av detta. Upphandlingen skulle mot bakgrund av detta göras om.

Domen fick laga kraft den 23 juli 2018. 

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!