Publicerad: 16 december 2019

Tekniska skäl gav rätt att köpa strålbehandlingsutrustning utan annons

Kammarrätten i Stockholms dom den 4 november 2019 i mål 1591-19

En region upphandlade strålbehandlingsutrustning. Två bolag lämnade anbud. Ett av dessa antogs och avtal tecknades, men avtalet hävdes efter att det framkommit att bolagets (Bolag A) mjukvara inte uppfyllda vissa krav. Regionen valde därefter att ingå avtal med det andra bolaget (Bolag B) på ett delområde av den ursprungliga upphandlingen. Avtalet ingicks utan att någon annonsering skedde. Delområdet avsåg både hård- och mjukvara. Regionen ansåg att 6 kap. 14 § första stycket 2 LOU gav möjlighet att underlåta annonsering, som ju annars är ett krav enligt LOU. Motiveringen var att avtalet behövde ingås med Bolag B eftersom det av tekniska skäl inte fanns någon konkurrens för det som skulle anskaffas.

Ett tredje bolag (Bolag C) ansökte om överprövning av avtalets giltighet och hävdade att undantaget om tekniska skäl inte var tillämpligt eftersom det fanns rimliga alternativa lösningar från andra leverantörer. Förvaltningsrätten godtog dock regionens motivering och bedömde att undantaget om tekniska skäl var tillämpligt.

Bolag C överklagade till kammarrätten, som bedömde saken på följande sätt.

Av EU-domstolens praxis framgår att det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering kan användas. Tolkningen ska vara restriktiv och det är endast i undantagsfall som en upphandlande myndighet kan använda sig av förfarandet.

Regionen hade tagit fram en marknadsanalys år 2015 och en expertanalys år 2017. Dessa analyser visade att det bara fanns två leverantörer på marknaden (Bolag A och B) som kunde tillhandahålla den upphandlade typen av utrustning och tillhörande mjukvara med de krav som regionen ansåg behövde ställas. Efter Bolag A:s avtalsbrott 2017 återstod endast en leverantör, Bolag B.

Enligt kammarrättens mening visade regionens utredningar sammantaget på att det vid tidpunkten för beslutet att genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering inte fanns någon alternativ lösning, varken från Bolag C eller någon annan leverantör, eller från någon av dessa i samarbete med Bolag A eller B. Regionen hade därför rätt att stödja sig på undantaget om tekniska skäl.

Målet överklagades den 25 november 2019 till HFD.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!