Publicerad: 9 juni 2020

Takvolym skulle anges för elevresor

Sammanfattning av Kammarrätten i Sundsvalls dom den 23 april 2020 i mål 2770-19

En statlig myndighet upphandlade elevresor för tre skolor. Bolag A tilldelades kontrakt. Bolag B begärde överprövning och menade bland annat att myndigheten inte angett någon takvolym i enlighet med Coopservice-domen (C-216/17). Förvaltningsrätten avslog ansökan, varefter Bolag B överklagade domen.

Kammarrätten anförde bland annat följande.

Det rörde sig om ett ramavtal med en leverantör. Av Coopservice-domen följer att den upphandlande myndigheten har en skyldighet att precisera den totala kvantitet som kan komma att avropas. I den aktuella upphandlingen fanns inte någon total kvantitet angiven vare sig i form av någon maximal volym eller något maximalt värde. Bolag A menade att det inte fanns något krav på angivande av takvolym i den aktuella upphandlingen eftersom det inte var möjligt att ange någon sådan. Kammarrätten ifrågasatte inte att det fanns svårigheter att på förhand fastställa exakt vilken kvantitet som skulle komma att avropas. Skyldigheten att ange högsta kvantitet innebar dock inte något krav på en exakt beräkning av behovet. Det räckte att beräkningen omfattade den maximala kvantiteten som kunde komma att avropas och att denna kvantitet utifrån tillgängliga uppgifter framstod som realistisk. Det framgick inte att det fanns hinder för myndigheten att göra en sådan uppskattning och något undantag från skyldigheten att ange total kvantitet var därför inte tillämpligt. Avsaknaden av uppgift om maximal kvantitet fick anses strida mot kravet på transparens och likabehandling i LOU.

När det gällde frågan om skada menade Bolag B att avsaknaden av en takvolym innebar obegränsade möjligheter att använda ramavtalet utan att behöva göra en ny upphandling, en upphandling som Bolag B i så fall hade kunnat lämna anbud i. Kammarrätten bedömde att Bolag B visat att det i vart fall riskerat att lida skada till följd av felet. Upphandlingen skulle därför göras om.

Domen har fått laga kraft.

Informationsansvarig

  • Daniel Ekwall
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!