Publicerad: 20 september 2018

Skadestånd för processkostnader vid tveksam framgång i överprövning

Sammanfattning av Svea hovrätts dom den 26 januari 2018 i mål nr T 4256-17 och HD:s meddelande om prövningstillstånd den 26 juni 2018.

Försvarets materielverk (FMV) upphandlade förvaltning av ett system för ammunitions- och minröjning. Bolag B tilldelades kontrakt. Bolag A ansökte om överprövning och yrkade att anbudet från Bolag B och ytterligare ett bolag skulle förkastas eftersom de, enligt Bolag A, inte uppfyllde ett av kraven i upphandlingen (som handlade om att minst två systemutvecklare skulle ha kunskap om ett visst program).

FMV medgav bifall till Bolag A:s talan och förvaltningsrätten beslutade att rätta upphandlingen så att Bolag B:s anbud skulle förkastas. Bolag B överklagade till kammarrätten. Kammarrätten ansåg att kravet var för otydligt eftersom det enligt domstolen inte framgick på vilket sätt anbudsgivarna skulle ha kunskap om programmet. Kammarrätten beslutade därför att upphandlingen skulle göras om, i stället för att rättas. Bolag A överklagade till HFD som inte meddelade prövningstillstånd.

Bolag A väckte talan om skadestånd vid tingsrätten på grund av de kostnader som bolaget haft för att upprätta anbud och för de processkostnader bolaget haft i förvaltningsdomstolarna.

Tingsrätten beslutade att Bolag A skulle få ersättning för sina processkostnader eftersom bolaget bedömdes ha haft framgång i överprövningsprocessen i enlighet med vad HD anförde i den så kallade Fideliadomen (NJA 2013 s 762 p. 23). Tingsrätten avslog yrkandet om ersättning
för kostnader för upprättande av anbud eftersom domstolen ansåg att upphandlingsfelet inte menligt hade påverkat Bolag A:s möjligheter att tilldelas kontrakt.

Bolag A och FMV överklagade domen till hovrätten.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom så att Bolag A varken fick ersättning för processkostnader eller anbudskostnader. När det gällde processkostnader ansåg hovrätten att Bolag A inte kunde anses ha haft framgång i överprövningsprocessen på det sätt som var fallet i Fideliadomen, eftersom Bolag A:s talan inte syftade till att upphandlingen skulle göras om utan till att den skulle rättas så att det vinnande anbudet skulle förkastas.

Vidare grundades Bolag A:s talan på att det vinnande bolagets anbud inte skulle ha klarat kraven i upphandlingen, medan det fel som konstaterades av kammarrätten gällde att kravet var för otydligt formulerat. Kammarrättens dom innebar alltså, enligt hovrätten, att Bolag A varken fick framgång avseende den önskade rättsföljden eller det påstådda felet. När det gällde ersättning för anbudskostnader ansåg hovrätten, i likhet med tingsrätten, att felet inte menligt hade påverkat Bolag A:s möjligheter att erhålla kontraktet.

Bolag A har överklagat hovrättens dom till HD, som den 26 juni 2018 meddelade prövningstillstånd.

Kommentar: Frågan om vad det innebär att ”framgångsrikt driva en överprövningsprocess” som HD uttryckte det i Fideliadomen, punkt 23, är inte helt självklar när förvaltningsdomstolarna visserligen konstaterar att ett fel har begåtts, men ändå inte dömer i enlighet med sökandens yrkande.

Det ska därför bli intressant att se vad HD har att säga i fallet. Kanske kommer de också att komma med klargöranden i frågan om när leverantörer har rätt till ersättning för anbudskostnader. Av stort intresse för frågan om processkostnader är givetvis också Förenklingsutredningens förslag om sådana (SOU 2018:44).

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!