Publicerad: 18 juni 2019

Sjukhuspumpar borde ha annonserats

Sammanfattning av Kammarrätten i Jönköpings domar den 10 juni 2019 i mål 3560-18 och 3561-18

En region upphandlade sprut- och infusionspumpar genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering, och använde sig av frivillig förhandsinsyn. Av den frivilliga förhandsinsynen framgick att regionen ansåg att konkurrens saknades av tekniska skäl, och att pumparna därför bara kunde tillhandahållas av en viss leverantör.

Två bolag ansökte om överprövning och hävdade att den aktuella undantagsregeln om tekniska skäl i 6 kap. 14 § LOU inte var tillämplig, eftersom det enligt bolagen fanns konkurrens, till exempel från bolagen själva.

Förvaltningsrätten delade sökandebolagens uppfattning och beslutade att upphandlingen skulle göras om.

Regionen överklagade domarna och hävdade bland annat följande. Endast ett visst bolag kunde leverera pumpar som var kompatibla med regionens IT-system, som användes för att programmera pumparna. Avsikten var att risken för fel vid handhavandet skulle bli så liten som möjligt. Att ha olika IT-stöd skulle få konsekvenser för standardiserade rutiner och arbetssätt. Ett enhetligt system var nödvändigt för patientsäkerheten.

Bolagen som ansökt om överprövning hävdade bland annat att de hade egna applikationer som gick att installera på en vanlig dator och som kunde användas för att konfigurera deras pumpar. Vidare menade bolagen att pumpar med olika applikationer kunde användas parallellt, vilket enligt ena bolaget skedde i nästintill alla regioner, samt att regionen skulle kunna uppnå enhetlighet genom att köpa in pumpar till hela vården i en upphandling.

Kammarrätten ansåg att regionen inte visat att den haft rätt att använda sig av förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 14 § LOU. Överklagandet avslogs därför och upphandlingen fick göras om.

Domarna hade den 17 juni 2019 ännu inte fått laga kraft.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!