Publicerad: 21 juni 2018

Sekretess inom valfrihetssystem

Sammanfattning av Kammarrätten i Sundsvalls dom den 14 februari 2018 i mål nr 2684-17

En ideell förening begärde ut budgetar och årsredovisningar med mera för olika vårdcentraler på enhetsnivå avseende år 2016 från en region. Regionstyrelsen avslog begäran med hänvisning till 19 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) och anförde bland annat följande.

Om de efterfrågade ekonomiska uppgifterna rörande de egendrivna hälsocentralerna röjs ger detta en konkurrensfördel för privatdrivna vårdcentraler, bland annat när det gäller eventuella lokala etableringar. När det gäller en konkurrensutsatt marknad är det rent generellt en nackdel att i detalj ensidigt behöva redovisa den ekonomiska statusen för enskilda enheter.

Föreningen överklagade beslutet till kammarrätten och anförde bland annat följande. Det finns anledning att misstänka att skattemedel inte har använts på ett sätt som ligger i det allmännas ekonomiska intresse. Det är därför obegripligt hur detta intresse skulle kunna lida skada av att
handlingarna lämnas ut. Vidare är inte avsikten med sekretessbestämmelserna att offentligt bedrivna vårdcentraler ska få fördelar gentemot privata.

Kammarrätten avslog överklagandet med följande motivering. Sekretess gäller i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- och driftförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs (19 kap. 1 § OSL). Regionens verksamhet i form av vård- och hälsocentraler var affärsinriktad och konkurrensutsatt. Regionen fick därmed anses bedriva affärsverksamhet.

Uppgifterna var också att hänföra till regionens affärs- och driftförhållanden. Föreningen hade begärt att ta del av ekonomiska uppgifter avseende vård- och hälsocentraler på enhetsnivå. Sådana detaljerade ekonomiska uppgifter är typiskt sett känsliga för rörelsedrivande verksamheter att lämna ut.

Utredningen i målet gav inte stöd för någon annan bedömning än att röjande av de aktuella uppgifterna kunde ha betydelse i konkurrensförhållanden och att det därför kunde antas att någon som drev likartad rörelse gynnades på regionens bekostnad om uppgifterna röjdes. Överklagandet avslogs alltså därför.

En av ledamöterna var skiljaktig och anförde bland annat följande. Färdiga resultaträkningar utgör typiskt sett inte företagshemligheter efter verksamhetsårets utgång utan ska i många fall, till exempel för aktiebolag, offentliggöras genom Bolagsverkets försorg. Vidare finns ett
betydande intresse av att medborgarna får insyn i hur skattemedlen används. Någon konkret skaderisk var inte visad. Mot denna bakgrund ansåg ledamoten att uppgifterna skulle lämnas ut.

Målet har överklagats till HFD som den 3 maj 2018 beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Kommentar: Kammarrätten i Göteborgs dom den 9 februari 2018 i mål nr 5994-17 gällde motsvarande handlingar i en annan region. Även där beslutade regionen att inte lämna ut handlingarna, och kammarrätten avslog överklagandet av beslutet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!