Publicerad: 18 mars 2020

Sekretess för anbud vid avbruten upphandling

Sammanfattning av Kammarrätten i Sundsvalls dom den 28 januari 2020 i mål 3357-19

Trafikverket upphandlade byggnation av två tunnlar som en del av infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm, och beslutade sedan att avbryta upphandlingen på grund av bristande konkurrens.

Trafikverket annonserade därefter en ny upphandling avseende samma projekt.

Två personer begärde ut en kopia av anbudsöppningsprotokollet i den första, avbrutna upphandlingen.

Trafikverket beslutade att avslå begäran med motiveringen att sekretess gällde enligt 19 kap. 3 § första stycket i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Anledningen till att sekretess bedömdes gälla var att det skulle kunna påverka anbudsförfarandet negativt och leda till skada för Trafikverket att avslöja hur många och vilka anbud som inkommit i den föregående upphandlingen.

Beslutet överklagades till kammarrätten, som anförde bland annat följande i domen.

Den aktuella upphandlingen avsåg ett område med ett begränsat antal aktörer. Uppgifter om vilka som lämnat anbud i den avbrutna upphandlingen kunde komma att påverka anbudslämnandet i den nya upphandlingen av samma kontrakt. Även om det rörde sig om att fast kontraktsvärde i upphandlingen, där utvärderingen skedde utifrån kvalitet, kunde en påverkan på anbudens utformning leda till skada för det allmänna enligt 19 kap. 3 § OSL.

Överklagandet avslogs därför.

Domen har fått laga kraft.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!