Publicerad: 18 mars 2020

Region och inte dess nämnd var att se som ”upphandlande myndighet”

Sammanfattning av Kammarrätten i Stockholms dom den 8 januari 2020 i mål nr 6714-19

Konkurrensverket ansökte till förvaltningsrätten om att en region skulle betala en upphandlingsskadeavgift på 230 000 kr. Anledningen var att verket ansåg att regionen gjort en otillåten direktupphandling genom att ingå avtal om köp av ambulanstransporter med flygplan, utan att först göra en annonserad upphandling.

Regionen bestred bifall till ansökan med motiveringen att ansökan var riktad till fel part. Enligt regionen var det Hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen som var rätt part. Denna nämnd var att anse som upphandlande myndighet inom dess verksamhetsområde enligt reglementet. Regionen hänvisade till HFD 2018 ref. 67.

Förvaltningsrätten ansåg att regionen var rätt motpart i målet och biföll Konkurrensverkets ansökan med det yrkade beloppet.

Regionen överklagade till kammarrätten, som anförde sammanfattningsvis följande i sin dom.

HFD har i avgörandet 2018 ref. 67 uttalat att en kommunal nämnd ska godtas som en egen upphandlande myndighet när den genomför sina upphandlingar självständigt. Enligt kammarrätten fanns inga formella hinder för att godta Hälso- och sjukvårdsnämnden som en upphandlande myndighet när den genomför upphandlingar självständigt.

Kammarrätten instämde dock i förvaltningsrättens bedömning att nämnden, i den aktuella upphandlingen, inte hade agerat med sådan självständighet som krävs för att den ska anses vara en egen upphandlande myndighet. I bedömningen beaktade kammarrätten bland annat att regionen sedan år 2016 var medlem i Kommunal­förbundet Svenskt Ambulansflyg med syfte att tillhandahålla sådana tjänster som den aktuella upphandlingen avsåg. Kammarrätten beaktade även att fakturan i den aktuella upphandlingen var ställd till regionen. Regionen var att se som rätt part i målet då det aktuella avtalet fick anses ha slutits av regionen som sådan och inte av dess hälso- och sjukvårdsnämnd.

Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens bedömning vad gällde förutsättningarna att besluta om upphandlingsskadeavgift och avgiftens storlek.

Domen överklagades till HFD som den 9 mars 2020 ännu inte fattat beslut i frågan om prövningstillstånd.

Kommentar: I det HFD-fall som kammarrätten hänvisade till, HFD 2018 ref. 67, blev HFD:s bedömning att en kommunal fastighetsnämnd var att se som en egen upphandlande myndighet. Bedömningen gjordes mot bakgrund av att kommunen i sina regler för ekonomisk förvaltning betraktade varje nämnd som en egen upphandlande myndighet med ansvar för att för att dess upphandlingar skedde i enlighet med gällande regelverk, samt att fastighetsnämnden hade en egen förvaltning och budget. I domen angav HFD att det var fastighetsnämnden som ingått det aktuella avtalet, som gällde byggande av en bullerskyddsskärm. I den delen skilde sig alltså HFD:s bedömning från kammarrättens bedömning i det refererade fallet ovan, där kammarrätten ju ansåg att det var regionen som ingått avtalet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!