Publicerad: 26 september 2019

Region hade tolkningsutrymme vid kontroll av krav

Sammanfattning av Kammarrätten i Sundsvalls dom den 6 september 2019 i mål nr 1164-19

En region upphandlade grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi. Bolag A tilldelades kontrakt.

Bolag B begärde överprövning och hävdade följande. Bolag A:s anbud uppfyllde inte alla krav i upphandlingen. Enligt kraven skulle leverantören bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Om certifiering saknades skulle leverantören redovisa rutiner för kvalitetsarbete, bland annat rutiner för systematisk avvikelsehantering inom leverantörens verksamhet. Bolag A:s anbud uppfyllde inte detta krav.

Regionen och Bolag A motsatte sig ansökan och menade att kravet var uppfyllt utifrån vad som angavs i anbudet.

Förvaltningsrätten ansåg att Bolag A:s anbud inte uppfyllde kravet, eftersom det enligt domstolen saknades ingående beskrivningar av hur arbetet med avvikelsehanteringen gick till i praktiken. Upphandlingen skulle därför rättas på så sätt att Bolag A:s anbud inte skulle beaktas.

Bolag A överklagade till kammarrätten, som anförde bland annat följande i sin dom. Den upphandlande myndigheten måste ha ett visst tolkningsutrymme beträffande skrivningar i de egna upphandlingsdokumenten, jämför Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 2225-16 och Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål 2493-15. Myndighetens tolkning bör således accepteras så länge den är förenlig med formuleringarna i upphandlingsdokumenten och de grundläggande principerna i LOU.

Det aktuella kravet på redovisning av rutiner för systematisk avvikelsehantering var allmänt formulerat och innehöll inga särskilda krav beträffande form eller innehåll för redovisningen. Bolag A:s dokument gällde hela bolagets verksamhet och innehöll rutiner för systematisk avvikelsehantering. Även om beskrivningarna var kortfattade ansåg kammarrätten att regionen inte brutit mot principerna i LOU genom att acceptera redovisningen och utvärdera anbudet. Skäl för ingripande saknades därför och ansökan om överprövning skulle avslås.

Domen hade den 20 september 2019 ännu inte fått laga kraft.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!