Publicerad: 14 mars 2018

Region hade rätt att betala för tolkar utanför regionen

Sammanfattning av Kammarrätten i Göteborgs dom den 19 september 2017 i mål nr 213-17

En region hade slutit avtal med andra regioner, landsting och bolag m.fl. om teckentolkning för invånare i regionen när invånarna befunnit sig i andra län och fått vård eller på annat sätt haft myndighetskontakter där. Avtalen innebar att regionen ersatte de andra regionerna och landstingen m.fl. mot att de ordnade teckentolkning.

Ett bolag ansökte om ogiltigförklaring av dessa avtal och anförde till stöd för sin talan att bolaget hade ett ramavtal med regionen, att detta ramavtal omfattade de tjänster som regionen köpt från de andra regionerna och landstingen m.fl., och att köpen därför stod i strid både med ramavtalet och med 2007 års LOU eftersom det inte funnits någon rätt att direktupphandla.

Förvaltningsrätten avslog ansökan med motiveringen att de avtal som begärts ogiltigförklarade inte omfattades av ramavtalet samt att bolaget inte visat att det riskerat att lida skada till följd av de påstått otillåtna direktupphandlingarna.

Bolaget överklagade till kammarrätten som inledningsvis konstaterade att tolktjänsterna i andra län inte omfattades av ramavtalet. Kammarrätten anförde därefter att regionen hade upplyst om att den vid teckentolkning utomläns använde sig av den myndighet som hade skyldighet att tillhandahålla tjänsten i det aktuella området och att den myndigheten därefter vidarefakturerade kostnaden till regionen. Regionen hade också upplyst om att uppdragen utfördes antingen av anställd personal eller av tolkar som upphandlats i konkurrens av myndigheterna i de områden som var aktuella. Kammarrätten ansåg att det saknades anledning att ifrågasätta dessa uppgifter. Det hade därför, enligt kammarrättens bedömning, inte varit fråga om otillåtna direktupphandlingar. Vidare hade det klagande bolaget enligt kammarrätten haft möjlighet att lämna anbud i upphandlingarna av tolktjänster utanför den region som var part i målet. Överklagandet avslogs därför. Bolaget överklagade till HFD som den 26 januari 2018 beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!