Publicerad: 28 augusti 2020

Ramavtal inte exklusivt

Sammanfattning av Svea hovrätts dom den 22 juni 2020 i mål T 8524-19

Nordens välfärdscenter (NVC), en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor, upphandlade ett ramavtal för produktionsbyråtjänster, och tecknade ramavtal för knappt fyra år med ett bolag. Ramavtalet omfattade inga volymgarantier.

Bolaget stämde NVC i tingsrätt och krävde skadestånd på drygt två miljoner kronor. Bolaget ansåg att ramavtalet var exklusivt på så sätt att det gav bolaget en ensamrätt att utföra de tjänster som ramavtalet omfattade, samt att NVC i strid med ramavtalet köpt tjänster som omfattades av ramavtalet från andra leverantörer.

NVC motsatte sig kravet. NVC menade dels att ramavtalet inte var exklusivt på det sätt som bolaget påstod, och dels att NVC inte köpt tjänster som omfattades av ramavtalet från andra leverantörer.

Tingsrätten beslutade i en mellandom att ramavtalet var exklusivt och gav bolaget en ensamrätt att utföra sådana tjänster som ramavtalet omfattade, när behov av sådana tjänster uppkom.

NVC överklagade domen till hovrätten som, efter att ha redogjort för juridisk litteratur, förarbetsuttalanden (särskilt prop. 2015/16:195 s. 513 f) och direktivtext, anförde följande i sin dom.

Frågan om ramavtalet var exklusivt mellan parterna på så sätt att bolaget hade en ensamrätt att utföra sådana tjänster som avtalet omfattade, var en fråga som skulle avgöras med tillämpning av allmänna avtalsrättsliga principer.

Efter att ha resonerat om parternas avsikter, vad parterna insett och borde ha insett, ramavtalets ordalydelse och övriga omständigheter kom hovrätten fram till att ramavtalet skulle tolkas i enlighet med vad NVC anfört.

Hovrätten förklarade därför att ramavtalet inte var exklusivt, och att det inte gav bolaget ensamrätt att utföra sådana tjänster som omfattades av det när behov uppkom.

Domen har överklagats till HD, som den 19 augusti 2020 ännu inte meddelat beslut i frågan om prövningstillstånd.

Kommentar: En motsvarande fråga har prövats av Hovrätten för Nedre Norrland i mål T 678-14. Där kom hovrätten, till skillnad från Svea hovrätt i målet ovan, fram till att ramavtalet var exklusivt för leverantören på så sätt att leverantören hade en ensamrätt att utföra vissa tjänster.

Informationsansvarig

  • Daniel Ekwall
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!