Publicerad: 18 juni 2019

Prisuppgifter i fakturor var hemliga

Sammanfattning av Kammarrätten i Jönköpings dom den 21 mars 2019 i mål nr 2016-18

En företrädare för ett bolag inom strömförsörjningsbranschen begärde ut handlingar från en region. Handlingarna utgjordes av fakturor från ett annat bolag avseende service och underhåll av ett reservkraftsystem. Detta bolag hade vunnit en upphandling och ingått avtal med regionen, vilket var bakgrunden till faktureringen.

Regionen beslutade att inte lämna ut handlingarna med motiveringen att de innehöll prisuppgifter som omfattades av sekretess enligt 31 kap. 16 § OSL. Bolaget vars prisuppgifter det gällde skulle enligt regionen kunna få svårigheter att konkurrera i framtida upphandlingar om priserna lämnades ut.

Bolaget som begärt ut handlingarna överklagade beslutet till kammarrätten, som bland annat anförde följande i sin dom.

I målet saknades närmare uppgift om huruvida bolaget vars prisuppgifter det gällde hade uttryckt någon uppfattning om behovet av sekretess.

I praxis saknas enhetlighet vid skadeprövningen enligt 31 kap. 16 § OSL. Domstolarna synes lägga olika vikt vid grundantagandet att prisuppgifter är känsliga inom vissa verksamheter. Enligt kammarrättens mening kunde prisuppgifter vara känsliga för ett företag som tillhandahåller komplexa tjänster på en konkurrensutsatt marknad.

Kammarrätten menade vidare att det kunde antas att uppgifterna i de aktuella fakturorna skulle ge besked om bolagets affärs- och prisstrategi på ett sådant sätt att ett röjande skulle medföra skada för bolaget i den mening som avses i 31 kap. 16 § OSL. Kriterierna för sekretess var därför uppfyllda och överklagandet avslogs, vilket innebar att uppgifterna inte lämnades ut.

Domen har fått laga kraft.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!