Publicerad: 28 augusti 2020

Pris måste utvärderas vid ramavtalsupphandling

Sammanfattning av Kammarrätten i Stockholms dom den 12 juni 2020 i mål nr 7398-19

Kammarkollegiet upphandlade ett ramavtal för managementtjänster. I ett tilldelningsbeslut erbjöds åtta anbudsgivare att teckna ramavtal i upphandlingen.

Fyra bolag ansökte om överprövning. Förvaltningsrätten avslog ansökningarna, varefter ett av bolagen överklagade domen till kammarrätten.

Bolaget anförde att Kammarkollegiet endast utvärderat kvalitet och inte pris i upphandlingen och därmed agerat i strid med LOU.

Kammarkollegiet anförde bland annat följande. Upphandlingen gällde ett ramavtal där alla villkor inte var fastställda och där avrop skulle ske genom förnyad konkurrens­utsättning. Samtliga statliga myndigheter hade möjlighet att göra avrop från ramavtalet. Vid den förnyade konkurrensutsättningen hade priset betydelse, varför upphandlingen inte stod i strid med LOU.

Kammarrätten anförde bland annat följande i domen.

En myndighet som vill ingå ramavtal med flera leverantörer ska, enligt förarbeten och EU-direktiv, göra det med tillämpning av samma bestämmelser om utvärderings- och tilldelningskriterier som vid tilldelning av kontrakt. När det gäller kontrakt följer av 16 kap. 1 § LOU och förarbeten att en utvärdering på grundval av bästa förhållandet mellan pris och kvalitet alltid innefattar priset. Det innebär att det inte är möjligt att genomföra en ramavtalsupphandling där frågan om pris helt lämnas till avropsprocessen.

Det var ostridigt i målet att Kammarkollegiet använt en utvärderingsmodell som enbart innefattade kvalitativa kriterier, även om priset skulle få betydelse senare, vid den förnyade konkurrensutsättningen. Kammarkollegiet bröt därmed mot bestämmelserna om tilldelning av kontrakt och grunder för utvärdering i LOU.

Bolaget ansågs ha riskerat att lida skada till följd av felet.

Upphandlingen skulle därför göras om.

Målet har överklagats till HFD, som den 19 augusti 2020 ännu inte meddelat beslut om prövningstillstånd.

Informationsansvarig

  • Daniel Ekwall
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!