Publicerad: 18 juni 2019

Okej med direktupphandling efter försenat boendeavtal

Sammanfattning av Kammarrätten i Jönköpings dom den 19 mars 2019 i mål nr 1792-18

En kommun upphandlade bostadsmoduler som skulle användas som flyktingboenden och ingick avtal med Bolag A. Modulerna blev emellertid inte färdigställda enligt tidplanen. Kommunens beskrivning av bakgrunden till detta var sammanfattningsvis följande.

Kommunen fick till en början tillfälligt avbryta arbetet på grund av ett beslut om inhibition gällande bygglovet. När inhibitionen hävdes och parterna avtalade om en ny tidplan för färdigställande höll sig Bolag A inte till denna tidplan, och var mycket svåra att nå. Bolag A fick därefter en ny, ännu senare tidpunkt att förhålla sig till, men när denna tidpunkt passerat var modulerna, som dessutom var fuktskadade, fortfarande inte färdigställda.

Enligt kommunen fanns en överhängande risk för mycket allvarliga skador på byggnaderna. Vidare menade kommunen att förseningen orsakade betydande merkostnader eftersom den var tvungen att köpa andra boende­platser. Eftersom kommunen ansåg att det uppkomna läget gav den rätt att direktupphandla ingick den avtal, utan föregående annonsering, med Bolag B (en underentreprenör till Bolag A) för färdigställande av byggnationen. Detta avtal uppgick till ett värde om knappt fem och en halv miljon kr.

Bolag A vände sig till förvaltningsrätten och begärde att kommunens avtal om färdigställande med Bolag B skulle ogiltigförklaras eftersom det inte föregåtts av annonsering i enlighet med LOU samt att kommunen enligt Bolag A inte haft rätt att direktupphandla. Bolag A delade inte kommunens uppfattning om vad som orsakat förseningen av färdig­stäl­landet.

Kommunen motsatte sig ansökan.

Förvaltningsrätten ansåg att kommunen genomfört en otillåten direktupphandling och att avtalet skulle ogiltigförklaras.

Kommunen överklagade till kammarrätten och hävdade att det funnits en rätt att direktupphandla på grund av synnerlig brådska eller synnerliga skäl enligt LOU med hänvisning till omständigheterna ovan. Bolag A motsatte sig överklagandet.

Kammarrätten anförde bland annat följande i sin dom. Värdet på avtalet var högre än direktupphandlingsgränsen. Frågan var därför om det funnits synnerliga skäl för kommunen att direktupphandla. Bolag A hade inte slutfört arbetet som parterna avtalat om. Anledningarna till detta föreföll vara flera och var dessutom tvistiga mellan parterna. Bostadsmodulerna hade till följd av den kraftiga förseningen fuktskadats och kommunen hade rekommen­derats att bland annat skyndsamt riva samtliga golvspån­skivor och vissa väggar. Förseningen fick även ekonomiska konsekvenser för kommunen, som fick köpa in andra boendeplatser.

Kammarrätten ansåg vid en sammantagen bedömning av omständigheterna att kommunen gjort sannolikt att händelserna som beskrivits inte hade kunnat förutses av kommunen och att kommunen inte heller ensamt kunnat råda över dessa. Det förelåg därför synnerliga skäl för kommunen att direktupphandla enligt 19 kap. 7 § tredje stycket LOU.

Avtalet skulle därför inte ogiltigförklaras och förvaltningsrättens dom upphävdes.

Domen hade den 13 juni 2019 ännu inte fått laga kraft.

Kommentar: Kammarrätten hänvisar i sina domskäl till begreppet ”synnerliga skäl” i 19 kap. 7 § tredje stycket LOU. Domstolen tar inte ställning till om direktupphand­lingen även hade kunnat vara tillåten med stöd av regeln om synnerlig brådska (19 kap. 7 § tredje stycket läst tillsammans med 6 kap. 15 § LOU) som kommunen hänvisade till utöver regeln om synnerliga skäl. Sättet som domstolen formulerar skälen på antyder dock att så skulle kunna vara fallet.

Det kan här konstateras att Kammarrätten i Göteborg i mål 2887-17 ansåg att regeln om synnerlig brådska inte möjliggjorde direktupphandling av takarbeten på en skola i en situation där fuktskador uppstått och det enligt den upphandlande myndigheten var angeläget att snabbt åtgärda problemen för att minimera skadorna. Kammarrätten ansåg att brådskan som uppstått i det fallet fick tillskrivas den upphandlande myndighetens bristande planering.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!