Publicerad: 14 mars 2019

Nytt krav under anbudstiden lades till på fel sätt

Sammanfattning av Kammarrätten i Jönköpings dom den 17 december 2018 i mål nr 1199-18

En kommun upphandlade ramavtal avseende el-service. Tre bolag tilldelades kontrakt. Ett av bolagen (Bolag A) begärde överprövning och menade att ett annat bolags (Bolag B) anbud inte uppfyllde ett krav i upphandlingen. Förvaltningsrätten biföll Bolag A:s ansökan och förordnade om rättelse på så sätt att anbudet från Bolag B inte skulle beaktas.

Bolag B överklagade till kammarrätten och hävdade bland annat att kommunen under anbudstiden gjort en ändring i upphandlingsdokumenten på ett sätt som stod i strid med LOU.

Kammarrätten anförde bland annat följande. Frågan i kammarrätten var om kommunen, genom att lägga till ett krav om tillåten procentsats gällande påslag för entreprenörsarvode, hade gjort en otillåten ändring av upphandlingsdokumenten under anbudstiden.

LOU innehåller inte några bestämmelser om ändring, förtydligande och komplettering av upphandlingsdokument. En åtgärd som innebär att upphandlingsdokument ändras under pågående upphandling får därför bedömas med utgångspunkt i de grund­läggande EU-rättsliga principer som kommer till uttryck i 4 kap. 1 § LOU. En upphandlande myndighet får i regel göra kompletteringar och förtydliganden för att klargöra tveksamheter och otydligheter i upphandlingsdokumenten, såvida dessa inte innebär en väsentlig förändring av desamma.

Av intresse vid prövningen av om en ändring är att betrakta som väsentlig är, förutom ändringens karaktär som sådan, bland annat tidpunkten för ändringen samt om några åtgärder vidtagits för att motverka eventuella negativa konsekvenser till följd av ändringen.

I målet framgick att kommunen den 5 december 2017 publicerade ett meddelande om att sista dag för anbud hade ändrats från den 7 december till den 13 december 2017. Det ändrade upphandlingsdokumentet publicerades den 7 december. Kommunen informerade inte om anledningen till den förlängda anbudstiden eller vilka ändringar som företagits i det reviderade dokumentet.

Genom en sådan underlåtenhet att tydligt informera om vilka ändringar som hade gjorts hade kommunen inte vidtagit några åtgärder för att motverka negativa konsekvenser till följd av det nya obligatoriska kravet. Att sådana åtgärder vidtas fick enligt kammarrättens mening vara särskilt betydelsefullt i fall som det aktuella när det reviderade dokumentet publicerades först på det ursprungliga datumet för att senast lämna anbud. Kommunens förfarande brast därmed i transparens.

Sammanfattningsvis hade kommunen haft rätt att lägga till kravet om maximalt påslag, men omständigheterna kring ändringen medförde att ändringen fick anses vara väsentlig och därmed otillåten. Upphandlingen skulle därför göras om.

Domen har fått laga kraft.

Kommentar: Kammarrättens uttalande om att LOU inte innehåller några bestämmelser om ändring av upphandlingsdokument är inte korrekt. Enligt 11 kap. 8 § LOU ska anbudstiden förlängas om väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten. Att göra väsentliga ändringar i upphandlingsdokumenten behöver därför inte stå i strid med LOU (prop. 2015/16:195 s. 644-645).

Med tanke på vad kammarrätten anför om att kommunen inte tydligt informerat om vilken ändring som gjorts är det dock inte säkert att utgången i målet hade förändrats om kammarrätten tagit hänsyn till nämnda bestämmelse.

Informationsansvarig

  • Daniel Ekwall
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!