Publicerad: 14 januari 2019

Nya regler om upphandling av välfärdstjänster (från januari 2019)

Sammanfattning av SFS 2018:1159 – lag om ändring i LOU och prop. 2017/18:158

Den 14 juni 2018 utfärdade riksdagen ändringar i LOU. Ändringarna innebär att upphandling av välfärdstjänster upp till tröskelvärdet (för närvarande 7 113 450 kr) kommer att omfattas av färre och mer flexibla regler än tidigare. En ny möjlighet att reservera kontrakt till vissa organisationer införs också, i syfte att underlätta för den idéburna sektorn.

När det gäller den första delen, färre regler under tröskelvärdena, innebär lagen att de rundläggande upphandlingsrättsliga principerna om bland annat öppenhet och likabehandling som utgångspunkt inte blir tillämpliga. De blir dock tillämpliga om upphandlingen har ett så kallat bestämt gränsöverskridande intresse. De regler som måste följas handlar bland annat om annonsering, information till leverantörerna, dokumentation och rättsmedel.

Upphandlingen ska annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Detta gäller dock inte om värdet är under 28 procent av tröskelvärdet på 7 113 450 kr eller 750 000 euro, det vill säga knappt två miljoner kr. Då krävs ingen annonsering. Annonserings­kravet gäller inte heller om förutsättningar för att använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12-19 §§ är uppfyllda, eller om det föreligger synnerliga skäl.

Den upphandlande myndigheten ska underrätta anbudssökande och anbudsgivare om tilldelningsbeslutet samt dokumentera genomförandet av upphandlingen. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Dokumentationskravet gäller dock inte om värdet på upphandlingen understiger 100 000 kr.

Reglerna om avtalsspärr, överprövning, skadestånd, upphandlingsskade­avgift och tillsyn blir också tillämpliga, men regeln om avtalsspärr gäller inte om upphandlingen skett utan annonsering med stöd av bestämmelserna om undantag från annonseringsskyldigheten.

I den andra delen införs en bestämmelse om att upphandlande myndigheter får reservera deltagandet i upphandlingar av vissa välfärdstjänster för organisationer som uppfyller vissa angivna krav om bland annat återinvestering av vinst och personalens deltagande i ledningen (19 kap. 6 a §). Löptiden för ett sådant kontrakt får dock inte överstiga tre år.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!