Publicerad: 27 september 2019

LOV-uteslutning underkändes när bolag saknade nära band

Sammanfattning av Kammarrätten i Göteborgs dom den 1 juli 2019 i mål nr 4983-18

En region tillämpade ett valfrihetssystem för vårdcentraler. Ett bolag (Bolag A) ansökte om att delta.

Regionen avslog ansökan med följande motivering. Företrädare för Bolag A hade nära kopplingar till företrädare för ett annat bolag (Bolag B) som bedrev verksamhet på en vårdcentral som en av regionens hälso- och sjukvårdsnämnder avslutat kontraktet med i förtid på grund av stora brister i kvalitet och patientsäkerhet. Vidare hade framkommit stora likheter mellan Bolag A:s beskrivning av hur uppdraget skulle utföras och hur Bolag B utförde sitt uppdrag, och ett flertal av de personer som enligt ansökan skulle bemanna vårdcentralen hade tidigare arbetat på Bolag B.

Bolag A ansökte om rättelse till förvaltningsrätten och yrkade att deras ansökan skulle godkännas. Bolaget hävdade att det saknades koppling mellan Bolag A:s och Bolag B:s respektive ledningar och aktieägare. Ingen företrädare för Bolag A hade varit företrädare för Bolag B. Regionens beslut var därför rättsstridigt enligt Bolag A.

Förvaltningsrätten ansåg inte att regionen visat att kopplingarna mellan Bolag A:s och Bolag B:s respektive företrädare var sådana att Bolag A kunde uteslutas ur valfrihets­systemet på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen. Bolag A:s ansökan till förvalt­nings­rätten bifölls därför och Bolag A:s ansökan till valfrihetssystemet skulle godkännas.

Regionen överklagade till kammarrätten och vidhöll att kopplingarna mellan företrädare för Bolag A och Bolag B var tillräckligt starka för att Bolag A skulle kunna uteslutas.

Kammarrätten konstaterade att 7 kap. 1 § första stycket 4 LOV innebär att den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen om den upphandlande myndigheten kan visa detta. Av bestämmelsens andra stycke framgår att om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4. Den upphandlande myndigheten ska göra sannolikt att sökanden har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen (jfr HFD 2013 ref. 61).

Begreppet företrädare innefattar varje företrädare som har en faktisk maktposition i den juridiska personen och en möjlighet att påverka förvaltningen oavsett röstinnehav. Den som har satt en bulvan eller en målvakt i sitt ställe kan således bedömas som företrädare för en juridisk person (prop. 2006/07:128 s. 226).

Utredningen i målet gällde framför allt två personer. Den ena personen hade varit deltidsanställd som sjuksköterska i Bolag B fram till sommaren 2016, men inte varit legal företrädare för detta bolag. Det framgick inte heller av den utredning som regionen presenterat att hon varit faktisk företrädare för Bolag B.

Den andra personen hade varit anställd som enhetschef i Bolag B och tidigare varit suppleant i styrelsen där. Dessutom hade han varit styrelseledamot och VD i Bolag A. Kammarrätten ansåg att enhetschefer och suppleanter som huvudregel inte har ett sådant inflytande att de kan anses vara företrädare för bolaget om inte andra omständigheter finns som talar för detta. Regionen hade inte gjort sannolikt att den andra personen varit faktisk eller legal företrädare för Bolag B.

Mot denna bakgrund kunde de nämnda personerna inte anses vara ansvariga för de brister som förelåg i Bolag B:s verksamhet. Deras kopplingar till Bolag A medförde därmed inte heller att regionen haft skäl att utesluta vårdcentralen ur valfrihets­systemet med hänvisning till att denna skulle ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Överklagandet avslogs därför.

Domen har fått laga kraft.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!