Publicerad: 20 september 2018

Krav att kameror skulle integreras med it-system inte tillåtet

Sammanfattning av Kammarrätten i Sundsvalls dom den 23 juli 2018 i mål nr 1308-18

En kommun upphandlade funktion för trygghetskamera. Bolag A tilldelades kontrakt. Bolag B ansökte om överprövning och anförde bland annat följande. Kommunen har ställt krav på att leverantören tillhandahåller ett administrationsverktyg som ska kunna integreras i kommunens befintliga planeringssystem, benämnt TES. Det finns endast en leverantör som kan uppfylla detta krav, nämligen Bolag A, som också levererar TES. Alla andra leverantörer
utestängs från upphandlingen, och detta strider mot LOU.

Kommunen motsatte sig ansökan. Förvaltningsrätten gick på Bolag B:s linje.

Kommunen överklagade till kammarrätten och argumenterade som följer. Syftet med upphandlingen är att förvärva produkter och tjänster som gör det möjligt att utföra tillsyn på distans i ordinära och särskilda boenden via mörkerseende kameror. Det är av yttersta vikt att kommunen endast har ett planeringssystem för schemaläggning och återrapportering av tillsyn

Kravet på att den erbjudna lösningen ska kunna integreras i TES har ställts för att
säkerställa kommunens behov. Dessutom stämmer det inte att endast en leverantör kan uppfylla kravet. Kravet är både ändamålsenligt och nödvändigt för att uppnå syftet med en patientsäker och effektiv planering och återkoppling.

Bolag B motsatte sig överklagandet.

Kammarrätten gjorde följande bedömning. Enligt kravet ska anbudsgivarna erbjuda en teknisk lösning där mörkerseende kameror med administrationsverktyg ingår, som kan integreras i det befintliga planeringssystemet TES.

Proportionalitetsprincipen i 4 kap. 1 § LOU syftar till att förhindra att den upphandlande myndigheten ställer större krav på leverantören eller leveransen än vad som behövs och vad som är ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen. Kraven ska således ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som ska täckas.

Utifrån vad kommunen uppgett har det inte framkommit annat än att det skulle vara möjligt att använda befintligt system för schemaläggning och återrapportering även vid tillsyn på distans på samma sätt som vid fysisk tillsyn oavsett om kamerasystemet är integrerat med TES. Det har inte heller framkommit annat än att endast en leverantör kunnat uppfylla kravet.

Den negativa effekten kan inte anses godtagbar i upphandlingshänseende eftersom det inte framstår som att kravet, utifrån de skäl som åberopats, är lämpligt, effektivt och nödvändigt för att uppnå det eftersträvade syftet att kunna schemalägga personal och återrapportera insatser efter tillsyn på distans inom befintligt system. Bristen är hänförlig till det konkurrensuppsökande skedet och upphandlingen ska därför göras om.

Domen har vunnit laga kraft.

Kommentar: Det finns ett annat fall där Kammarrätten i Jönköping uttalat att det inte i normalfallet kan anses finnas något hinder mot att vid en upphandling kräva att ett offererat system kan kommunicera med ett befintligt system (mål nr 1001-10). I det nu aktuella fallet gjorde kammarrätten bedömningen att det inte framkommit att kravet var lämpligt, effektivt och nödvändigt.

Det finns dock med stor sannolikhet situationer där krav på kompatibilitet med ett befintligt system får ställas. För upphandlande myndigheter som överväger att ställa ett sådant krav är det viktigt att fundera över dels hur många leverantörer som har möjlighet uppfylla kravet, och dels om det är rimligt att ställa kravet i förhållande till fördelarna med kompatibiliteten.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!