Publicerad: 18 mars 2019

Konstavtal ogiltiga när kraven var för allmänna

Sammanfattning av Kammarrätten i Stockholms dom den 6 december 2018 i mål nr 4064-18

Kulturnämnden i en kommun genomförde en direktupphandling avseende tre gestaltningsuppdrag till en skola och ingick avtal med tre olika konstnärer. Anledningen till att kommunen använde sig av direktupphandling var att den ansåg att uppdragen av konstnärliga skäl endast kunde fullgöras av de tre konstnärerna, i enlighet med 6 kap. 14 § och 19 kap. 7 § tredje stycket LOU. Uppdragen avsåg en skulptur på skolgården, en skulpturalgestaltning av en skolklocka samt konstnärlig gestaltning till förskolan.

En person (sökanden) ansökte om överprövning av avtalets giltighet och menade att kommunen inte haft rätt att använda undantaget som handlar om konstnärliga skäl.

Förvaltningsrätten avslog ansökan eftersom den ansåg att undantaget var tillämpligt. Avtalen skulle därför inte ogiltigförklaras. Sökanden överklagade till kammarrätten, som i sin dom anförde bland annat följande.

Det var kommunen som hade bevisbördan för att förutsättningarna för direktupphandling var uppfyllda. I skälstext 50 i LOU-direktivet anges att det aktuella undantaget från annonsering bör begränsas till fall då det redan från början står klart att offentlig­görandet inte kommer att leda till ökad konkurrens eller bättre upphandlings­resultat, inte minst därför att det objektivt sett endast finns en ekonomisk aktör som kan fullgöra kontraktet. HFD har uttalat sig om undantaget för konstnärliga tjänster i RÅ 2008 ref. 79 och RÅ 2009 not. 134.

De konstnärliga gestaltningarna som kommunen upphandlat till skolan var beskrivna på ett allmänt sätt i konstprogrammet (det dokument som låg till grund för urvalet av konstnärer). Utöver krav som enligt kammarrättens mening var naturliga att ställa på byggnads­integrerade konstnärliga gestaltningar i allmänhet, som till exempel att konsten skulle vara hållbar över tid och relatera till platsens arkitektur och historik, framgick i stort sett endast två övergripande teman med konsten: ett ”växttema” och ”hållbara relationer”.

Detta var enligt kammarrättens mening inte tillräckligt för att visa att syftet med upphandlingen var att förvärva unika konstverk eller unika konstnärliga prestationer i den mening som avses i 6 kap. 14 § LOU. Kommunen hade därför genomfört en otillåten direktupphandling och de tre ingångna avtalen skulle ogiltigförklaras.

Domen har överklagats till HFD, som den 13 mars 2019 ännu inte meddelat beslut i frågan om prövningstillstånd.

Kommentar: Fallet visar på vikten av att en upphandlande myndighet som avser tillämpa undantaget för upphandling av konst motiverar varför det eller de konstverk som ska upphandlas endast kan tillhandahållas av en viss leverantör. Upphandling av konst har även behandlats i Kammarrätten i Stockholms domar i mål nr 4063-18, 5177-16, 6434-16 och 8254-16. I de två sistnämnda målen godtogs undantaget. I det ena fallet gällde det en skulptur vid Slussen i Stockholm och i det andra gällde det videokonst på fyra platser i Västerbotten. I båda fallen hade konstnärernas identitet betydelse.

Informationsansvarig

  • Daniel Ekwall
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!