Publicerad: 9 juni 2020

JO-kritik om absolut anbudssekretess

Sammanfattning av Justitieombudsmannens beslut den 12 mars 2020, diarienummer 3208-2019

Ett bolag vände sig till Justitieombudsmannen, JO, med klagomål gällande den absoluta anbudssekretessen mot en region och en upphandlare på regionen.

Bolaget framförde sammanfattningsvis följande. Efter en inledande kvalificerings­process inbjöds bolaget, tillsammans med övriga kvalificerade leverantörer, att lämna anbud i en upphandling. Potentiella leverantörer hade möjlighet att ställa frågor om upphandlingen till regionen. Samtliga frågor och svar sammanställdes i ett avidentifierat dokument, benämnt ”Frågor och svar”, som alla kvalificerade leverantörer fick ta del av löpande. Upphandlaren lämnade under anbudstiden ut dokumentet, i omaskerat skick, till en branschtidning. Dokumentet lämnades ut i sådant skick att det framgick vilka bolag som ställt frågor.

Regionen yttrade sig, och anförde bland annat att det saknades anledning att betvivla upphandlarens uppgifter om att rörde sig om ett misstag från dennes sida. Regionen anförde också att det var oklart var gränsen går för den absoluta anbudssekretessen i 19 kap. 3 § OSL.

JO informerade inledningsvis om att myndigheten inlett en förundersökning om brott mot tystnadsplikt (20 kap. 3 § brottsbalken). Efter att vissa utredningsåtgärder vidtagits lades förundersökningen dock ned.

I bedömningsdelen anförde JO sammanfattningsvis följande. Även en presumtiv anbudsgivares identitet omfattas av den absoluta anbudssekretessen (se även bland annat JO 2004/05 s. 421). Det stod klart att upphandlaren hade lämnat ut en handling som innehållit uppgift om presumtiva anbudsgivares identiteter och som alltså omfattades av sekretess. Det fanns ingen anledning att ifrågasätta uppgifterna om att detta skett av misstag. Upphandlaren förtjänade dock kritik för sin oaktsamhet. Det som i övrigt kommit fram föranledde inte någon åtgärd eller något uttalande från JO.

Informationsansvarig

  • Daniel Ekwall
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!