Publicerad: 14 mars 2019

Jäv gjorde tolkavtal ogiltigt

Sammanfattning av Kammarrätten i Göteborgs dom den 22 februari 2019 i mål nr 4079-18

En region upphandlade teckenspråkstjänster och antog Tolkbolag A som leverantör. Tolkbolag B ansökte om överprövning av upphandlingen. Regionen ingick avtal med Tolkbolag A, varpå Tolkbolag B ändrade sin talan så att den avsåg överprövning av avtalets giltighet. Tolkbolag B förde fram flera grunder för sin ansökan, varav en rörde jäv. I denna del anförde bolaget bland annat att en anställd på regionen var gift med en gruppchef på Tolkbolag A, samt att den anställde hade deltagit i framtagande av förfrågningsunderlaget.

Regionen motsatte sig ansökan och menade att upphandlingen hade genomförts i enlighet med LOU. Förvaltningsrätten avslog ansökan. Tolkbolag B överklagade till kammarrätten, som anförde bland annat följande.

Den anställde på regionen hade deltagit i utformningen av förfrågningsunderlaget. Han tog således del i handläggningen på ett sätt som kunde påverka regionens beslut och åtgärder i upphandlingen. Detta var en objektiv omständighet som medförde att hans opartiskhet kunde ifrågasättas. Enligt praxis från EU-domstolen (mål C-538/13, eVigilo, punkterna 44 och 47) övergick det därmed på regionen att visa att någon partiskhet trots allt inte förelegat och att de grundläggande principerna upprätthållits. Regionen hade inte lämnat förklaringar som visade att den anställdes medverkan inte innebar en intressekonflikt. Regionen ansågs därmed ha brutit mot principen om likabehandling, vilket medförde att avtalet skulle ogiltigförklaras.

Domen hade den 7 mars 2019 inte överklagats.

Kommentar: Fallet har likheter med Förvaltningsrätten i Jönköpings dom i mål 4869-17 och 5057-17. I det fallet skulle en kommun upphandla en bandyplan, och anlitade en konsult för att upprätta ett förfrågningsunderlag. Vid anbudsöppningen kom fram att vd:n på en av anbudsgivarna var son till konsulten. Detta bolag tilldelades kontraktet, men efter överprövning i förvaltningsrätten fick upphandlingen göras om på grund av jäv.

Informationsansvarig

  • Daniel Ekwall
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!