Publicerad: 20 september 2018

I princip inte tillåtet med golvpris

Sammanfattning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 25 juni 2018 i mål nr 5924-17

Två kommunala bolag upphandlade måleriarbeten. Ett anbud förkastades eftersom det inte uppfyllde ett krav med innebörden att timarvodet för målare inte fick vara under 350 kr per timme. ÄLOU, dvs. 2007 års lag, var tillämplig.

Bolaget som fått sitt anbud förkastat ansökte om överprövning och anförde bland annat följande. Enligt 12 kap. 3 § ÄLOU måste den upphandlande myndigheten ge anbudsgivaren möjlighet att förklara sig innan anbudet får förkastas. Att hantera frågan om onormalt låga priser genom att med automatik förkasta anbud som innehåller ett pris som underskrider ett i förfrågningsunderlaget fastställt belopp är inte förenligt med 12 kap. 3 § ÄLOU och de rinciper som bär upp lagstiftningen.

De kommunala bolagen motsatte sig ansökan och anförde bland annat att 12 kap. 3 § ÄLOU inte var tillämplig eftersom bolagen hade ställt ett krav på att timpriset inte fick vara under ett visst belopp och att detta krav inte uppfyllts av bolaget.

Förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg båda att det rörde sig om ett tillåtet så kallat golvpris och avslog därför ansökan.

Bolaget överklagade till HFD, som anförde bland annat följande. Frågan i målet är om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att ställa ett krav på att ett så kallat golvpris inte får underskridas. En leverantör som exempelvis kan dra nytta av betydande stordriftsfördelar eller
som önskar pressa sina vinstmarginaler för att kunna ta sig in på en viss marknad kan vilja konkurrera med ett lågt pris.

Ett obligatoriskt krav som grundas på ett golvpris förhindrar emellertid leverantören från att konkurrera med priset eftersom anbud under golvpriset automatiskt utesluts. Ett sådant förfarande kan därför leda till att leverantörer behandlas olika. Ett golvpris innebär också att den upphandlande myndigheten saknar möjlighet att bedöma inkomna anbud i verklig konkurrens med varandra. Myndigheten kan inte heller bedöma om ett anbud med ett lågt pris är seriöst menat. Det är därför i princip inte förenligt med likabehandlings­principen i 1 kap. 9 § ÄLOU att ange ett golvpris.

Även bestämmelsen om utvärdering av onormalt låga anbud i 12 kap. 3 § ÄLOU är ett uttryck för likabehandlingsprincipen. Av den bestämmelsen framgår att den upphandlande myndigheten har möjlighet att förkasta ett anbud först efter det att myndigheten skriftligen har begärt att leverantören förklarar det låga priset och inte fått ett tillfredsställande svar. Detta kontradiktoriska förfarande syftar till att skydda en leverantör från den upphandlande myndighetens godtycke samt till att säkerställa en sund konkurrens mellan leverantörer.

Den upphandlande myndighetens bedömning av om förklaringarna är godtagbara och anbudet, trots det låga priset, är seriöst menat ska därför göras i varje enskilt fall med hänsyn till kontraktsföremålet (jfr HFD 2016 ref. 3 I och II), och inte genom automatisk uteslutning.

HFD kom därför fram till att det i princip inte är förenligt med upphandlings­lagstiftningen att ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå anses oskäligt lågt och därför inte kommer att antas. Ett anbud som den upphandlande myndigheten uppfattar grundas på ett onormalt lågt pris ska i stället utvärderas efter ett sådant kontradiktoriskt förfarande som föreskrivs i 12 kap. 3 § ÄLOU.

Det aktuella kravet stod därför i strid med både likabehandlingsprincipen i 1 kap. 9 § ÄLOU och bestämmelserna om onormalt låga anbud i 12 kap. 3 § ÄLOU. Bolaget hade lidit eller riskerat att lida skada. Eftersom felet var hänförligt till det konkurrensuppsökande skedet skulle upphandlingen göras om.

Kommentar: Reglerna om onormalt låga anbud återfinns numera i 16 kap. 7-8 §§ LOU. Enligt 12 kap. 3 § ÄLOU ”får”, eller fick, myndigheten förkasta ett anbud som är onormalt lågt (dock först efter att ha begärt en förklaring och inte fått ett tillfreds­ställande svar). Enligt nu gällande LOU ”ska” myndigheten begära en förklaring om ett anbud förefaller vara onormalt lågt.

Myndigheten ”ska” också förkasta anbudet om leverantören inte på ett tillfredsställande sätt förklarar priset. Det förhållandet att reglerna gjorts obligatoriska torde dock inte påverka innebörden av det ovan refererade fallet, som alltså innebär att det i princip inte är tillåtet att använda sig av så kallade golvpriser.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!