Publicerad: 10 december 2018

Inte fel med fusion under upphandlingen

En sammanfattning av Kammarrätten i Stockholms dom den 17 september 2018 i mål nr 5090-18.

En kommun upphandlade måltidsförsörjning till skolor och förskolor. Bolag A tilldelades kontrakt på vissa anbudsområden. Bolag A hade lämnat anbud i upphandlingen, men hade under upphandlingsförfarandet absorberats av sitt moderbolag genom fusion. Bolag A hade upplösts och dess tillgångar och skulder hade övergått till moderbolaget. Bolag B, som också deltog i upphandlingen, ansökte om överprövning och menade att Bolag A:s anbud skulle
förkastas, bland annat eftersom kommunen hade tillåtit ett partsbyte i strid med 17 kap. 13 § LOU. Kommunen motsatte sig ansökan.

Förvaltningsrätten ansåg att partsbytet inte kunde anses medföra någon väsentlig ändring enligt LOU, och därför var tillåtet. Ansökan avslogs.

Bolag B överklagade till kammarrätten, som anförde bland annat följande. Målet gällde frågan om det är möjligt att utvärdera ett anbud från ett helägt dotterbolag som, efter att anbudet getts in men före tilldelningsbeslutet, fusionerats med sitt moderbolag.

Enligt 17 kap. 13 § LOU får ett kontrakt eller ett ramavtal ändras genom att en leverantör byts ut mot en annan leverantör utan en ny upphandling om den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar, inklusive till exempel sammanslagningar. Bestämmelsen medger alltså leverantörsbyte under vissa förutsättningar under pågående kontraktstid.

Någon motsvarande regel för det fall ett leverantörsbyte sker under ett pågående upphandlingsförfarande finns inte. Några bärande skäl för att regeln inte skulle kunna tillämpas även då kunde dock kammarrätten inte se.

Kammarrätten kom därför till slutsatsen att det är möjligt att utvärdera ett anbud från ett helägt dotterbolag som, efter att anbudet getts in men före tilldelningsbeslutet, fusionerats med sitt moderbolag på det sätt som var fallet i målet. Överklagandet avslogs därför.

Domen har fått laga kraft.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!