Publicerad: 20 september 2018

Högt pris inte skäl för annonslös upphandling

Sammanfattning av Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 juni 2018 i mål nr 549-550-18

En kommun upphandlade taxitransporttjänster genom ett öppet förfarande. På ett delområde fick kommunen endast in ett anbud (från Bolag A). Priset i detta ansågs för högt i jämförelse med priser i andra liknande upphandlingar. Kommunen beslutade därför att övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering med motiveringen att anbudet var ”olämpligt” i 4 kap. 5 § första stycket 1 ÄLOU:s mening. I förfarandet förde kommunen dialog
med tre bolag (Bolag A samt Bolag B och C). Kommunen antog Bolag B:s anbud och
tecknade avtal med detta bolag.

Bolag A ansökte om ogiltigförklaring av avtalet och menade att kommunen inte haft rätt att inleda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grunden att Bolag A:s anbud innehöll ett för högt pris. Ett anbud med för högt pris uppfyller inte kravet på att anbudet ska vara ”olämpligt” i lagens mening, ansåg Bolag A.

Kommunen motsatte sig ansökan och anförde i huvudsak att anbudet var olämpligt eftersom det offererade priset var för högt.

Förvaltningsrätten ansåg att anbudet kunde bedömas som ”olämpligt” på grund av att priset var dubbelt så högt som i likartade upphandlingar och att gränsen för vad som måste accepteras därmed hade passerats. Kommunen hade därför enligt domstolen haft rätt att använda sig av förhandlat förfarande utan föregående annonsering, och därför avslogs ansökan.

Bolag A överklagade till kammarrätten, som anförde bland annat följande i sin dom. ÄLOU var tillämplig i målet, men ÄLOU skulle tolkas konformt med upphandlings­direktivet från 2014, eftersom detta direktiv skulle ha implementerats i svensk rätt vid tidpunkten för upphandlingens påbörjande.

Direktivet gör skillnad på olämpliga, ogiltiga och oacceptabla anbud, och det är bara i fråga om olämpliga anbud som det är tillåtet att förhandla med nya leverantörer utan att annonsera. Enligt direktivet ska ett anbud anses vara olämpligt om det är ”irrelevant för kontraktet och därför uppenbart inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphandlande myndighetens behov och krav enligt upphandlingsdokumenten”. 

Begreppet oacceptabelt anbud är nytt och saknar motsvarighet i ÄLOU. I synnerhet ska anbud som lämnats in av anbudsgivare som saknar de kvalifikationer som fordras, och anbud vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarande inleds anses vara oacceptabla.

Enligt kammarrättens mening kan ett anbud som innehåller ett för högt pris inte på grund av detta anses vara ”irrelevant för kontraktet” och därmed ”olämpligt” i direktivets mening. Ett sådant anbud ligger enligt kammarrätten närmare ett ”oacceptabelt” anbud.

Eftersom anbudet i fråga inte kunde anses olämpligt hade kommunen inte haft rätt att använda sig av förhandlat förfarande utan föregående annonsering, och avtalet skulle därför ogiltigförklaras. Kommunen överklagade kammarrättens dom till HFD, som den 21 augusti 2018 beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Kommentar: Direktivets skrivning om vad som är ett olämpligt anbud har numera förts in i 6 kap. 13 § andra stycket i 2016 års LOU.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!