Publicerad: 26 september 2019

HFD: Priser som inte avtalas omfattas inte av onormalt låga anbud-regler

Sammanfattning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 19 september 2019 i mål nr 5355-18

En inköpscentral upphandlade ett ramavtal för yrkeskläder och skor för ett stort antal avropsberättigade myndigheter. Upphandlingen omfattade ett specificerat och ett övrigt sortiment. Produkterna i det specificerade sortimentet, som omfattade cirka 80 procent av upphandlingen, skulle köpas till för upphandlingen särskilt framtagna nettopriser. För produkterna i det övriga sortimentet skulle det inte avtalas några priser. De skulle i stället köpas till vid var tid gällande ordinarie priser med avdrag för avtalad rabatt.

I förfrågningsunderlaget angavs som ett krav att anbudsgivaren skulle ange bruttopriser för produkterna i det övriga sortimentet. De angivna bruttopriserna skulle vara anbudsgivarens verkliga priser, det vill säga ordinarie priser, och fick inte vara framtagna för upphandlingen. Prisuppgifterna, som skulle ligga till grund för utvärderingen av anbudet, kunde komma att verifieras om inköpscentralen misstänkte att de var framtagna för upphandlingen.

Ett bolag lämnade anbud i upphandlingen. Inköpscentralen misstänkte att bolagets angivna bruttopriser för produkterna i det övriga sortimentet var framtagna för upphandlingen och begärde att bolaget skulle förklara hur det uppfyllde kravet. Inköpscentralen bedömde att bolagets svar inte var tillfredsställande och förkastade dess anbud på grund av bristande kravuppfyllelse.

Bolaget ansökte om överprövning och anförde bland annat att det sätt på vilket inköpscentralen begärde förtydligande inte uppfyllde de krav som ställs avseende det kontradiktoriska förfarande som gäller vid hantering av onormalt låga anbud.

Förvaltningsrätten gick på bolagets linje och förordnade om rättelse. Inköpscentralen överklagade, varpå kammarrätten biföll överklagandet och alltså gick på inköpscentralens linje att upphandlingen inte stred mot LOU.

Bolaget överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), som anförde bland annat följande i sin dom.

Frågan i målet var om bestämmelserna om onormalt låga anbud var tillämpliga på sådana priser som ligger till grund för utvärderingen av ett anbud men som inte utgör avtalsvillkor. 2007 års LOU (ÄLOU) var tillämplig i målet.

Enligt 12 kap. 3 § första stycket ÄLOU får en upphandlande myndighet förkasta ett anbud om den finner att priset är onormalt lågt. Myndigheten får dock förkasta anbudet först sedan den skriftligen begärt en förklaring från anbudsgivaren till det låga anbudet och inte fått ett tillfredsställande svar. Enligt tredje stycket ska den upphandlande myndigheten ge anbudsgivaren tillfälle att yttra sig över myndighetens skäl för att förkasta anbudet med beaktande av de lämnade förklaringarna.

Möjligheten för en upphandlande myndighet att förkasta ett anbud med ett pris som är onormalt lågt syftar till att förebygga att myndigheten ingår avtal när det finns en inte obetydlig risk för att leverantören inte kommer att utföra leveransen – eller delar av den – i enlighet med avtalet. Avsikten med det kontradiktoriska förfarandet är att skydda en anbudsgivare från den upphandlande myndighetens godtycke och att säkerställa en sund konkurrens mellan leverantörer när en myndighet överväger att förkasta ett anbud på grund av att priset anses vara onormalt lågt.

Vad som avses med pris i detta sammanhang anges varken i LOU eller i direktivet. Det står emellertid klart utifrån syftet med bestämmelserna om onormalt låga anbud att endast sådana priser som ska utgöra avtalsvillkor avses.

Det sagda innebar att prisuppgifter som lämnats för att uppfylla ett krav men som inte ska utgöra avtalsvillkor faller utanför tillämpningsområdet för bestämmelserna om onormalt låga anbud. Inköpscentralen hade därför inte haft någon skyldighet att tillämpa det kontradiktoriska förfarandet enligt 12 kap. 3 § ÄLOU.

Inköpscentralen hade inte heller haft någon skyldighet att tillämpa det kontradiktoriska förfarandet på grund av att den använt en modell som till viss del liknade detta förfarande.

Det uppställda kravet stred inte heller på något annat sätt mot de grundläggande principerna i lagstiftningen.

Överklagandet avslogs därför.

Kommentar: 12 kap. 3 § ÄLOU motsvaras numera av 16 kap. 7 § LOU, som är något annorlunda utformad. En materiell skillnad i förhållande till ÄLOU är att den tidigare möjligheten att förkasta ett onormalt lågt anbud har blivit en skyldighet under vissa förhållanden. En annan är att nuvarande 16 kap. 7 § inte innehåller någon skyldighet för myndigheten att låta anbudsgivaren yttra sig över myndighetens skäl för att förkasta anbudet. Myndigheten ska dock begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!