Publicerad: 14 mars 2019

HFD: Inte kompetensenligt av Konkurrensverket att förbjuda

Sammanfattning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 10 december 2018 i mål nr 1894-17

Konkurrensverket granskade under 2014-2015 ett antal kommuners köp av avfallshanteringstjänster från ett av kommunerna gemensamt ägt aktiebolag. Efter genomförd granskning beslutade Konkurrensverket att kommunerna inte fick köpa avfalls­hanterings­tjänster utan föregående annonsering från bolaget med stöd av den så kallade in-house-regeln, eftersom det så kallade verksamhetskriteriet enligt Konkurrensverkets mening inte var uppfyllt. Kommunerna överklagade beslutet och yrkade att det skulle upphävas, i första hand eftersom Konkurrensverket enligt kommunerna saknade stöd i författning för att meddela beslut av förbudskaraktär.

Förvaltningsrätten och kammarrätten avslog kommunernas överklagande. Kommunerna överklagade till HFD.

Enligt HFD stod det klart att beslutet kunde antas påverka kommunernas situation på ett sådant sätt som avses i 41 § förvaltningslagen. Beslutet var därmed överklagbart.

När det gällde frågan om Konkurrensverket agerat utanför sin kompetens anförde HFD bland annat följande. Konkurrensverket har en möjlighet att meddela tillsynsbeslut för att uppmärksamma upphandlande myndigheter på eventuella brister som framkommit vid en granskning. Någon rättslig grund för Konkurrensverket att tvinga en upphandlande myndighet att vidta eller underlåta en viss åtgärd efter en konstaterad regelöverträdelse finns dock inte.

I samband med att regleringen om upphandlingsskadeavgift infördes uttalade regeringen att det inte fanns behov av att ge tillsynsmyndigheten möjlighet att förelägga en upphandlande myndighet att upphöra med eller att inte upprepa ett visst beteende (se prop. 2009/10:180 s. 218 f.). Det överklagade beslutet kunde enligt HFD inte uppfattas på annat sätt än som ett förbud, vilket Konkurrensverket saknade befogenhet att meddela. Verket hade därmed agerat utanför sin kompetens. Kammarrättens och förvaltningsrättens avgöranden upphävdes därför, och Konkurrensverkets beslut undanröjdes.

Informationsansvarig

  • Daniel Ekwall
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!