Publicerad: 9 juni 2020

HFD: Ingen förlängd avtalsspärr i delar där sökanden inte haft intresse

Sammanfattning av Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 1 april 2020 i mål 6536-19

En region upphandlade ett styrsystem och monitorer för operation, endoskopi och intervention. Upphandlingen var indelad i elva produktgrupper. Ett bolag lämnade anbud för vissa produktgrupper. Region fattade ett tilldelningsbeslut som innebar att bolagets anbud inte bedömdes uppfylla kvalificeringskraven och att regionen skulle ingå avtal med andra anbudsgivare.

Bolaget ansökte om överprövning, och förtydligade att ansökan gällde samtliga produktgrupper.

Regionen yrkade att förvaltningsrätten skulle upphäva den förlängda avtalsspärren avseende de produktgrupper som bolaget inte hade lämnat anbud på. Förvaltningsrätten och därefter kammarrätten avslog regionens yrkande.

Regionen överklagade kammarrättens beslut till HFD och menade bland annat att det inte var rimligt att upphandlingen skulle fördröjas genom att avtalsspärr skulle fortsätta att gälla för dessa produktgrupper.

Bolaget motsatte sig att avtalsspärren skulle upphävas.

HFD anförde bland annat följande i sin dom.

Frågan i målet gällde förutsättningarna för att upphäva en förlängd avtalsspärr.

En upphandling får inte överprövas efter det att avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör. Den förlängda avtalsspärren syftar till att hindra att avtal ingås, för att möjliggöra överprövning av tilldelningsbeslutet i förvaltningsrätten (prop. 2009/10:180 s. 124 f.).

Möjligheten att upphäva en förlängd avtalsspärr har införts för att undvika orimliga konsekvenser. En upphandling ska inte fördröjas genom en ansökan om överprövning som uppenbarligen saknar grund. Effekten av att spärren upphävs blir emellertid att myndigheten omedelbart får ingå avtal. Därmed minskar leverantörens möjlighet till överprövning. Denna möjlighet bör därför användas endast i undantagsfall och med försiktighet (prop. 2009/10:180 s. 123 ff.).

Samtidigt bör beaktas att ett mål om överprövning av en offentlig upphandling i princip gäller ekonomiska förhållanden mellan enskilda näringsidkare. En förutsättning för att en leverantör ska ha rätt att få en viss upphandling överprövad är att denne har eller har haft ett intresse av att ingå avtal i upphandlingen. För att ett ingripande ska komma i fråga krävs vidare att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada av den eller de brister som påtalats. Huvudregeln är att den part som gör gällande att en upphandling är felaktig på ett klart sätt anger på vilka omständigheter denne grundar sin talan (20 kap. 6 § LOU, HFD 2017 ref. 62 och RÅ 2009 ref. 69).

Bolaget hade inte gjort gällande att det haft ett intresse av att ingå avtal i upphandlingen när det gällde de produktgrupper som bolaget inte lämnat anbud på, eller att bolaget till följd av den påstådda överträdelsen lidit eller kunde komma att lida skada i de delarna. Det var därför inte rimligt med en fördröjning av upphandlingen i dessa delar på grund av bolagets ansökan om överprövning.

Förvaltningsrätten skulle därför ha upphävt den förlängda avtalsspärren avseende de aktuella produktgrupperna. Den förlängda avtalsspärren hade vid HFD:s prövning löpt ut eftersom ansökan om överprövning hade prövats slutligt av förvaltningsrätten. HFD lämnade därför regionens överklagande utan åtgärd, och beslutade att avskriva målet.

Informationsansvarig

  • Daniel Ekwall
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!