Publicerad: 16 december 2019

HFD: En avtalsspärr kan förlängas

Sammanfattning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 6 december 2019 i mål nr 6326-18

En kommun upphandlade projektering och utförande av en temalekplats i parkmiljö genom ett förenklat förfarande. Den 20 juni 2018 fattade kommunen ett tilldelningsbeslut och den 25 juni skickade kommunen ut en underrättelse om beslutet till samtliga anbudsgivare med uppgift om att avtalsspärren löpte fram till utgången av den 5 juli 2018. Den 4 juli, det vill säga dagen innan avtalsspärren löpte ut, skickade kommunen ett e-postmeddelande till ett av bolagen som lämnat anbud. I meddelandet angav kommunen att den tillämpade en förlängd avtalsspärr fram till och med den 9 juli 2018 eftersom det tagit tid för bolaget att få ut information från kommunen.

Bolaget ansökte den 9 juli 2018 om överprövning av upphandlingen.

Förvaltningsrätten avvisade ansökningen som för sent inkommen. Enligt förvaltningsrätten fanns ingen laglig möjlighet för kommunen att besluta om en längre avtalsspärr efter det att en underrättelse om tilldelningsbeslut hade skickats ut. Meddelandet kunde inte heller enligt domstolen ses som ett nytt tilldelningsbeslut som medförde att en ny avtalsspärr börjat gälla.

Kammarrätten avslog därefter bolagets överklagande med i huvudsak samma motivering som förvaltningsrätten.

Bolaget överklagade till HFD och yrkade att underinstansernas avgöranden skulle upphävas och målet visas åter till förvaltningsrätten för prövning i sak. Kommunen medgav bolagets yrkande.

HFD anförde bland annat följande i sin dom.

Frågan i målet var om en upphandlande myndighet får förlänga en avtalsspärr under en pågående spärrperiod.

Avtalsspärren syftar till att garantera berörda anbudsgivare och anbudssökande en rätt till en effektiv överprövning av beslut i upphandlingen innan upphandlingen avslutas genom att avtal ingås. Denna rätt säkerställs genom den i lagen föreskrivna minimifristen om tio dagar.

Avtalsspärren utlöses genom att den upphandlande myndigheten skickar en underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket LOU. Varken direktiven eller lagen om offentlig upphandling innehåller något uttryckligt förbud för en upphandlande myndighet att förlänga en pågående avtalsspärr. Det kan inte heller utläsas av förarbetena till den svenska lagstiftningen att en upphandlande myndighet skulle sakna en sådan möjlighet. Till detta kommer att en upphandlande myndighet redan från början får besluta om en längre avtalsspärr än minimifristen. En ordning som innebär att en upphandlande myndighet får förlänga en pågående spärrperiod är vidare förenlig med syftet med de bakomliggande direktivreglerna, nämligen att garantera berörda anbudsgivare och anbudssökande en rätt till en effektiv överprövning av beslut i upphandlingen.

Mot denna bakgrund får en upphandlande myndighet förlänga den spärrperiod som myndigheten tidigare har angett. En sådan förlängning får dock bara ske genom att myndigheten skickar ut en ny underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket LOU till samtliga anbudssökande och anbudsgivare innan den pågående spärrperioden har löpt ut. När det gäller informationen i den nya underrättelsen är det tillräckligt att den kompletterar den tidigare underrättelsen med uppgift om den förlängda spärrperioden. Om en avtalsspärr förlängs ska en ansökan om överprövning i upphandlingen ske före utgången av den förlängda spärrperioden (20 kap. 1 och 11 §§).

När det gällde det aktuella fallet gjorde HFD följande bedömning. Eftersom kommunens e-postmeddelande den 4 juli 2018 endast skickades till bolaget och inte till samtliga anbudsgivare medförde det inte att avtalsspärren förlängdes. Avtalsspärren löpte således ut den 5 juli 2018 i enlighet med den först utskickade underrättelsen. Bolagets ansökan om överprövning hade därför kommit in för sent till förvaltningsrätten. Överklagandet till HFD avslogs.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!